สถานี ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ต้องทำอย่างไร

1626

สถานี ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ต้องทำอย่างไร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านคะ ในช่วงเวลานี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางท่านยังไม่ทราบรายละเอียดหรือขั้นตอนในการยื่นคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงนำเรื่องนี้มาบอกกล่าวให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ต้องทำอย่างไร มาทำความเข้าใจด้วยกันดังนี้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19 (17)
กำหนดให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติ และแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ
วัน เดือน ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในมาตรา 20 (1)
ก าหนดให้ส านักงาน ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ซึ่งการขอแก้ไขรายการในทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. ตามระเบียบสำนักนายกรัมมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548 โดยระเบียบสำนักนายกรัมมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ข้าราชการผู้ประสงค์จะขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ยื่นค าขอ
ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์จะขอแก้ไขวัน
เดือน ปีเกิด จะต้องยื่นคำขอผ่านส่วนราชการต้นสังกัด ตามแบบคำขอที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมเอกสาร
หลักฐานานดังต่อไปนี้
1. สูติบัตร หรือทะเบียนเกิดของผู้ขอ
2.สมุดประวัติประจำตัวข้าราชการ หรือทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ฉบับที่เก็บรักษาไว้
ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ ที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และรับรองความถูกต้อง
โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจเก็บรักษา
3. ทะเบียนสำมะโนครัว หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
4. หลักมานการศึกษาที่แสดง วัน เดือน ปีเกิด จากสถานศึกษาทุกแห่งที่ผู้นั้นเคยศึกษา ได้แก่
4.1 ทะเบียนนักเรียนและใบสุทธิระดับประถมศึกษา
4.2 หลักมานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่ระบุวัน เดือน ปีเกิด เช่น ประกาศนียบัตรใบรายงาน
ผลการศึกษา
5. หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นข้าราชการชาย ได้แก่
5.1 ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) หรือ
5.2 ใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.8) หรือ
5.3 ทะเบียนทหารกองประจำการ (แบบ สด.3) หรือ
5.4 สมุดประจำตัวทหารกองหนุน

advertisement

6. หลักมานทางราชการที่แสดง วัน เดือน ปีเกิด ของพี่น้องร่วมมารดา ในกรณีที่มีพี่น้อง
ร่วมมารดา พร้อมทั้งเรียงลำดับพี่น้องร่วมมารดา
7. หลักมานอื่นของทางราชการที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด โดยชัดแจ้ง (ถ้ามี)
8. บันทึกชี้แจงเหตุที่ระบุวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ไม่ถูกต้อง
โดยให้ส่งเอกสารหลักมานต้นฉบับจริง หากไม่สามารถส่งต้นฉบับจริงได้ให้ส่งสำเนาภาพถ่าย
จากต้นฉบับจริง และรับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารนั้น ๆ
(มิใช่ผู้ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด เป็นผู้รับรอง) ในกรณีพ้นวิสัยที่จะหาหลักมานดังกล่าวได้ให้ถือหนังสือรับรอง
จากส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารนั้น ๆ แจ้งเหตุขัดข้องที่มิอาจหาหลักมานดังกล่าวได้
เมื่อส านักงาน ก.ค.ศ. รับเรื่องจากส่วนราชการ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักมานต่าง ๆ และนำเสนอ
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน
ก.ค.ศ. พิจารณา และมีมติต่อไป
สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังว่าสิ่งที่นำมาบอกกล่าวในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
สำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

advertisement

สถานี ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ต้องทำอย่างไร
สถานี ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ต้องทำอย่างไร
สถานี ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ต้องทำอย่างไร
สถานี ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ต้องทำอย่างไร

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

advertisement

อ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม