คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เห็นชอบในหลักการ ปรับปรุง หลักสูตร ป.บัณฑิต

1571
 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  เห็นชอบในหลักการ ปรับปรุง หลักสูตร ป.บัณฑิต
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เห็นชอบในหลักการ ปรับปรุง หลักสูตร ป.บัณฑิต

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เห็นชอบในหลักการ ปรับปรุง หลักสูตร ป.บัณฑิต

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ประธาน กมว.) เปิดเผยผลประชุม กมว. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบในหลักการในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ซึ่งจะมาใช้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ตามที่คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพหลักสูตร ป.บัณฑิต เสนอ โดยหลังจากนี้ สำนักมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา จะไปจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอให้ กมว.พิจารณา จากนั้นจะไปจัดทำร่างประกาศเพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภา ให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับแนวทางเบื้องต้นของหลักสูตรดังกล่าว จะกำหนดให้เรียนวิชาครู 34 หน่อยกิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) แบ่งเป็น การเรียนวิชาบังคับหรือวิชาพื้นฐาน 22 หน่วยกิต ปฏิบัติการสอน 12 หน่วยกิต คนที่จะมีสิทธิเรียนในหลักสูตรนี้ จะมีด้วยกัน 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่จบคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แล้ว แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และกำลังฝึกสอนอยู่

กลุ่มที่ 2 คนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว แต่ยังไม่ได้สอนต้องมาเรียนวิชาครูเพิ่ม

กลุ่มที่ 3 คือคนที่กำลังเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปี 2 ปี 3 และปี 4 และคนที่ไม่ได้เรียนสายครู

และกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็มาเรียนวิชาครูเก็บหน่วยกิตไว้ได้

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ข้อดีของระบบนี้ หากมหาวิทยาลัยจะเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ก็จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เท่านั้น
ต่างจากที่ผ่านมา ที่ทุกมหาวิทยาลัยสามารถเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต ได้ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการหารายได้จากการเปิดสอน ทั้งนี้ ยอมรับว่าอาจจะมีการต่อต้าน

อย่างไรก็ตามหลักสูตรใหม่นี้ ต้องการเน้นให้คนที่ไม่ได้เรียนวิชาครูได้เข้ามาเรียน โดยจะต้องผ่านกระบวนการสร้างความเป็นครูอย่างเข้มข้นเหมือนเรียนในสายครู ระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี
โดยยึดหลักว่าให้เรียนก่อน หากไม่ได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูก่อนจะไม่มีสิทธิ์สอน ซึ่งต่างจาก ป.บัณฑิต ที่ให้ไปสอนก่อนแล้วค่อยไปขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา