Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คณิตคิดสนุก และรวมสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่นี่!

Advertisement

คลังสื่อการสอน (DLIT Resources)

เพิ่มเพื่อน

เลือก
กลุ่มสาระฯ ระดับชั้น พบ DLIT วิดีโอที่ผลิตใหม่ (สั้นๆ เข้าใจง่าย
ตรงหลักสูตรฯ) และสื่อประเภทต่างๆ ที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ ได้แก่ วิดีโอ,
แผนการจัดการเรียนรู้ , สื่อ Learning Object และอื่นๆ คุณครูสามารถเปิดฉาย
และ/หรือ ดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบการสอนได้ หาสื่อการสอนที่ต้องการได้ง่ายๆ
กดเลือกกลุ่มสาระฯและชั้น เพื่อกรองข้อมูลคลังสื่อการสอนที่ต้องการ

Advertisement

เข้าเว็บไซต์ : DLIT สื่อคณิตฯคลิกที่นี่!!


Advertisementเข้าเว็บไซต์ : DLIT สื่อวิทย์คณิตฯคลิกที่นี่!!

ที่มา : คลังสื่อการสอน (DLIT Resources)

You might also like