Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คนที่เงินเดือนตัน คลิกอ่านที่นี่!! ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

คนที่เงินเดือนตัน คลิกอ่านที่นี่!! ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

Advertisement

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่
18 ตุลาคม 2559
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้


สำนักงาน ก.พ. รายงานว่า


กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ
กำหนดเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนของข้าราชการไว้แตกต่างกัน

ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการรับเงินเดือนระหว่างข้าราชการแต่ละประเภท

คือ 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2) ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ
3) ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ทั้งนี้


คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
ได้พิจารณาปัญหาความเหลื่อมล้ำในการได้รับเงินเดือนของข้าราชการประเภทต่าง
ๆ แล้วเห็นว่า
การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง
(เงินเดือนตัน) ในอัตราที่ต่ำกว่าข้าราชการประเภทอื่น
ถือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นสมควรที่จะกำหนดให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับการเยียวยา
ตามมาตรา 50/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

จึงได้มีมติเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

และให้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม
2559 โดยสรุป ดังนี้


1.
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทและระดับใดที่ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง

(ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน)
หรือได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุด
(เงินเดือนตัน)

เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว

ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภทตำแหน่ง เช่น
ข้าราชการระดับชำนาญการที่เงินเดือนตัน (อัตรา 43,600 บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนในระดับชำนาญการพิเศษถึงขั้นสูง (อัตรา 58,390 บาท)
เป็นต้น
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้


1)
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

(ได้รับเงินเดือนขั้นสูงอัตรา 69,040 บาท)
ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินอัตราที่ ก.พ. กำหนดตามข้อ 3 (2) ของกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
(อัตราไม่เกิน 64,340 บาท) ทั้งนี้
ในปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิได้รับเงินเดือนไม่เกิน
74,320 บาท (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ)


2)
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(อัตรา 76,800 บาท)


3)
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
(ได้รับเงินเดือนขั้นสูงอัตรา
70,360 บาท) ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นถึงขั้นสูง
(อัตรา 74,320 บาท)


2.
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทต่างสายงาน
หรือต่างระดับ
และเงินเดือนที่ได้รับอยู่สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงหรืออัตราเงินเดือนสูงสุดสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม
โดยให้ได้รับเงินเดือนตามข้อ 1
ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทต่างสายงาน
หรือต่างระดับ


3.
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ 1
ให้ได้รับเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยคำนวณจากฐานในการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่
(ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. 2552)
ยกเว้นกรณีผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ในสายงานที่ ก.พ. กำหนดอัตราเงินเดือนสูงสุดไว้
เมื่อได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.
กำหนดแล้วแต่กรณีแล้ว
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนโดยคำนวณจากรากฐานในการคำนวณ
สำหรับการเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ระดับบน 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนดังกล่าวในวันที่ 30 กันยายน
ของปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ


4.
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

เมื่อได้รับเงินเดือนจนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดหรืออัตราเงินเดือนสูงสุดที่
ก.พ. กำหนดแล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง


5.
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งอยู่ในวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับ
ให้นำค่าตอบแทนดังกล่าวมารวมเป็นเงินเดือน
ในกรณีที่มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเป็นสิบบาท
และให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับ


6.
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
ให้นำเสนอ ก.พ. พิจารณาการมีผลใช้บังคับ
ให้หลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้น
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559


บัลลังก์
โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
18/10/2559


ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 435/2559 กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like