ครม.อนุมัติงบกลาง 1,848 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

750

ครม.อนุมัติงบกลาง 1,848 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

ครม.อนุมัติงบกลาง 1,848 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
ครม.อนุมัติงบกลาง 1,848 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน กรอบวงเงิน 1,848 ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบกลาง 1,848 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
ครม.อนุมัติงบกลาง 1,848 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียน กรอบวงเงิน 1,848,047,228 บาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

สาระสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ จำนวน 29,583 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ1 77 แห่ง โรงเรียนศึกษาพิเศษ2 48 แห่ง และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์3 52 แห่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 61,119 อัตรา 16 ตำแหน่ง เช่น ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงบุคลากรทางการศึกษาอย่างมาก จึงเร่งดำเนินการอนุมัติเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้รับเงินเดือนตามที่กำหนดไว้ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงิน 1,848,047,228 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับ สพท. และโรงเรียนเท่าที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า ขอให้บุคลากรทุกคนสบายใจได้ว่า จะได้รับเงินเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งขณะนี้ ศธ.ได้จัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ครอบคลุมการจ่ายจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการการทั้งหมดแล้ว

1ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นรูปแบบที่จัดขึ้นสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละลักษณะโดยเฉพาะ เช่น โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนคนตาบอด หรือจัดตั้งเป็นชั้นเรียนเฉพาะในโรงเรียนปกติ เช่น ชั้นเรียนเด็กพิเศษ

2โรงเรียนศึกษาพิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทางหู เด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทางตา และเด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทางร่างกาย (แขน – ขา)

3โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กยากไร้ เด็กเร่ร่อน เด็กที่พึ่งพาตนเองและครอบครัวไม่ได้ เด็กที่ถูกทำร้ายหรือถูกรังแกจากครอบครัว เด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ประสบภัยธรรมชาติ ภัยจากการสู้รบเพื่อป้องกันประเทศชาติและความมั่นคง และภัยโรคติดต่อร้ายแรง อาทิ โรคเอดส์ เป็นต้น

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลิงก์ลงทะเบียนอบรม โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ