ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3 ราย

344

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3 ราย