ครม. อนุมัติ มาตรการเยียวยาโควิด-19 ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ 2 เดือน

1462
ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด-19 ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ 2 เดือน
ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด-19 ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ 2 เดือน

ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด-19 ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ 2 เดือน

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิด-19 ลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ 2 เดือน ตามที่ประชุม ครม. อนุมัติ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ครม. เคาะต่ออายุลดค่าน้ำประปา ลดค่าไฟฟ้า นาน 2 เดือน มีผลรอบบิลเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564

ที่ประชุม ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด-19 ด้วยการลดค่าน้ำประปา-ลดค่าไฟฟ้า ที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยมีผลในรอบบิลเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2564

สำหรับมาตรการลดค่าน้ำประปานั้น ให้ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมราชการ-รัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2564

ส่วนสิทธิส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้า จะให้ส่วนค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย-กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมราชการ-รัฐวิสาหกิจ) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน 150 หน่อยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

– กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

– กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

– สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เมษายน 2564

– สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 5,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50

– สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 2,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เมษายน 2564 บวกด้วยหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ซึ่งมาตรการลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย-กิจการขนาดเล็ก กำหนดให้ดำเนินการเป็นเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรอบด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยขอสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินมาตรการดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.sanook.com/