ครม.เห็นชอบปรับเงินอุดหนุน ในส่วนเงินสบทบเงินเดือนครูอาชีวศึกษาเอกชน

1320

ครม.เห็นชอบปรับเงินอุดหนุน ในส่วนเงินสบทบเงินเดือนครูอาชีวศึกษาเอกชน

ครม.เห็นชอบปรับเงินอุดหนุน ในส่วนเงินสบทบเงินเดือนครูอาชีวศึกษาเอกชน
ครม.เห็นชอบปรับเงินอุดหนุน ในส่วนเงินสบทบเงินเดือนครูอาชีวศึกษาเอกชน

ครม.เห็นชอบปรับเงินอุดหนุน ในส่วนเงินสบทบเงินเดือนครูอาชีวศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 35/2564 ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี จากอัตรา 8,582.50 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 9,032.50 บาทต่อคนต่อปี ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้งบประมาณปีละ 97.4 ล้านบาท ครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 484 แห่ง นักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับ ปวช. จำนวนสองแสนกว่าคน

การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ และเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา โดยภาคเอกชนที่ได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระรัฐในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นการประกันรายได้ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจะครอบคลุมครูจำนวน 10,893 คน โดยจะมอบหมายให้ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการประสานงานกับสำนักงบประมาณ และจัดทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ซึ่งใช้ในอัตราเดียวกับนักเรียนภาครัฐ
2. เงินสบทบเป็นเงินเดือนครู ซึ่งเป็นอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอปรับ และได้รับความเห็นชอบ จาก ครม. ในวันนี้ และ
3. เงินอุดหนุนสมทบที่เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ครูอัพเดตเอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ครม.เห็นชอบปรับเงินอุดหนุน ในส่วนเงินสบทบเงินเดือนครูอาชีวศึกษาเอกชน จาก ภาพ/ข่าว : ทีมโฆษก ศธ. กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
7/9/2564