ครม.เห็นชอบม.3-ม.6ต้องผ่านแนะแนวก่อนจบ

522

ครม.เห็นชอบให้นักเรียน
ม.3 และม.ปลาย ทุกคน ต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ก่อนเรียนจบ
เพื่อเร่งแก้ปัญหาผลิตกำลังคนไม่ตรงตลาดแรงงาน

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน
เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.)
มีมติเห็นชอบตามที่พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เสนอให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ร่วมมือกันแก้ปัญหาผลิตกำลังคนไม่ตรงตลาดแรงงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
และการทำงานต่ำระดับ
ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของตัวแรงงานและขีดความสามารถของประเทศ
ในการแข่งขัน โดยให้ดำเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.5 และม.6)
ทุกคนต้องได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษาตามกระบวนการ
แนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน

โดยกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่าง ๆ
และการประมวลการทดสอบในระบบออนไลน์ (Online)
แก่นักเรียนและสนับสนุนข้อมูลอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงาน
แก่เครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษา
รวมถึงได้กำหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 3
และมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของสถาน
ศึกษาด้วย ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันและเป็นการทำงานในลักษณะแบบเครือข่ายจาก
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ผลการวิจัยของกระทรวงแรงงานพบว่า
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้องตัดสิน
ใจเลือกว่าจะศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาหรือสายสามัญศึกษา กว่าร้อยละ 50
ไม่ได้ผ่านกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพอย่างเป็นระบบ
ซึ่งจะส่งผลต่อขีดความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่ออย่างมาก
การที่นักเรียนไม่ได้ถูกเตรียมความพร้อมมาก่อน
ย่อมมีความสุ่มเสี่ยงในการตัดสินใจเพราะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักการและ
เหตุผล นอกจากนี้ ผลการวิจัย ยังพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ
31ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายในชีวิต และมีจำนวนถึงร้อยละ 36
ที่มีเป้าหมายที่จะรับราชการหรือทำงานในรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นการกำหนดเป้า
หมายที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางของตลาดแรงงาน
เนื่องจากในแต่ละปีมีการเปิดรับสมัครงานในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจน้อยมาก
เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกมาแต่ละปี

ดังนั้น หากปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ยังดำรงอยู่ต่อไป
ก็จะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติในระยะยาว
จึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปอย่างทั่วถึง ในส่วนของกระทรวงแรงงาน
โดยกรมการจัดหางานได้พัฒนาแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพเพื่อให้บริการทางออ
นไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ไม่ต่ำกว่า 10
ล้านคน และได้เชื่อมโยงเว็บไซด์เกี่ยวกับแบบทดสอบระดับสติปัญญา (IQ)
และแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยแล้ว
รวมถึงได้จัดทำข้อมูลอาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงาน
เพื่อใช้ในการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกปี

ที่มา คมชัดลึก วันที่ 4 มกราคม 2558

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/