ครม. เห็นชอบหลักการของร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ

843
ครม. เห็นชอบหลักการของร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
ครม. เห็นชอบหลักการของร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ


ครม. เห็นชอบหลักการของร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ

เพิ่มเพื่อน

สืบเนื่องจากกระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ด้านพัสดุพ.ศ. 2562 ประกาศณวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาในการได้รับเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการพลเรือน  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตามมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ข้าราชการที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารงานพัสดุ เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามกฎหมายบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ที่สังกัดอยู่และมีสิทธิ์ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ กับข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่น จึงเห็นควรกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. 2 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนดซึ่งกำหนดให้มี 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ได้แก่ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

รายละเอียดตามภาพ บัญชีแนบท้ายอัตราเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ ความในร่างระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งด้านพัสดุ ดังภาพ ด้านล่างค่ะ

ครม. เห็นชอบหลักการของร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
ครม. เห็นชอบหลักการของร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
ครม. เห็นชอบหลักการของร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
ครม. เห็นชอบหลักการของร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาของภาพ และข้อมูล ครม. เห็นชอบหลักการของร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ จาก ก.ค.ศ.