ครม.เห็นชอบแก้ไข กฏกระทรวงว่าด้วย กรรมการสถานศึกษา

784
ครม.เห็นชอบแก้ไขกฏกระทรวงว่าด้วยกรรมการสถานศึกษา
ครม.เห็นชอบแก้ไขกฏกระทรวงว่าด้วยกรรมการสถานศึกษา

ครม.เห็นชอบแก้ไขกฏกระทรวงว่าด้วยกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตนได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปรับแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

เพิ่มเพื่อน

โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานณ์การในปัจจุบันและรองรับกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจากที่พบจากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ สถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกลบางแห่งไม่สามารถหาองค์กรชุมชนที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 15 คนได้ โดยมีการปรับใหม่กำหนดองค์ประชุมชุมชนที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 7 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ยังพบว่าปัจจุบันมีสถานศึกษาตั้งใหม่หลายแห่งยังไม่มีศิษย์เก่าจึงไม่สามารถสรรหากรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าได้โดยเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงมีการปรับใหม่ โดยกำหนดให้สรรหากรรมการอื่น ๆจนกว่าจะมีศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้แทนศิษย์เก่าได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กบางแห่ง มีครูเพียงคนเดียว และครูคนดังกล่าวเป็นกรรมการผู้แทนครูติดต่อกันครบ 2 วาระแล้ว

จึงไม่สามารถสรรหาผู้ที่จะมาเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนครูในวาระต่อไปได้ ดังนั้นจึงมีการปรับใหม่ให้สถานศึกษาที่มีข้าราชการครูเพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้แทนครูเกิน 2 วาระได้ ซึ่งที่ประชุม ครม.ไม่ได้มีการทักท้วงการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้แต่อย่างใดจึงสามารถประกาศใช้ได้ทันที

“ในการประชุม ครม.ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี ได้ย้ำให้ทุกกระทรวงรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ซึ่งในส่วนของ ศธ.จะนำมาดำเนินการ โดยให้สถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนลดการใช้พลาสติกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายณัฏฐพล กล่าว.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR