ครม.เห็นชอบ ให้นักเรียนม. 3 และม.ปลายทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา

459

 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 478/2558
ครม.เห็นชอบแนวทางการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนมัธยมฯ
และรับทราบการเป็นเจ้าภาพดาราศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิก

ศึกษาธิการ – ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ
– เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้นักเรียน ม.3 และ ม.ปลาย ทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนจบ พร้อมกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา
– รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560

– เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอคือ เห็นชอบให้ รง. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ดำเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดย รง.ให้การสนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และการประมวลการทดสอบในระบบออนไลน์แก่นักเรียน และสนับสนุนข้อมูลอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงานแก่เครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษา

นอกจากนี้ กำหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษาด้วย

– รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์-ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย พ.ศ.2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต

สาระสำคัญของเรื่อง  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 ณ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา และเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของประเทศนานัปการ

อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เยาวชนไทยในระดับโรงเรียนได้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างนักดาราศาสตร์สมัยใหม่ให้กับประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างเกียรติประวัติของประเทศไทยในวงการโอลิมปิกวิชาการนานาชาติด้วย

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 29 ธันวาคม 2558