Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครุฑมาแล้ว!! สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพิ่มเติม

Advertisement

วันนี้ (20 กันยายน 2561) สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1. หนังสือแจ้งจัดสรร

Advertisement

2.บัญชีจัดสรรรายโรง ร.ร.ปกติ

Advertisement

3. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก

4. สรุปจัดสรรราย สพท.

5. ร.ร.ที่ไม่รับจัดสรรงบประมาณ

ขอบคุณที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like