Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครูกว่า 3,200 คน ลงชื่อค้าน ก.ค.ศ. ให้วุฒิป.โท ขอเลื่อนวิทยฐานะฯ เฉพาะสาขาที่เคยศึกษามาหรือสาขาที่สอนเท่านั้น

Advertisement

วันนี้(28 ธันวาคม 2559) ครูกว่า 3,252 คน ณ เวลา 16.28 น. ได้ร่วมลงชื่อผ่าน
Change.org เพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) พิจารณา หนังสือ ก.ค.ศ ศธ.0206.3/ว20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ไม่มีผลบังคับใช้สำหรับครูที่จบแล้วและกำลังศึกษาอยู่ในการพิจารณามาตราฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และจะนำรายชื่อทั้งหมดยื่นรายชื่อต่อเลขาธิการกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาที่รัฐสภา
 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้พิจารณาระเบียบดังกล่าว

หนังสือ ก.ค.ศ ศธ.0206.3/ว20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

ระบุว่าครูต้องพัฒนาตนเองเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิระดับปริญญาตรีและหรือโทที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว
หรือ
เป็นวุฒิที่ตรงกับสาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอนหรือทำการสอน
หรือเป็นวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดโดยความเห็นชอบของ
ก.ค.ศ.เท่านั้นที่จะสามารถใช้พัฒนามาตราฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ศธ.0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้กำหนดมาตราฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในส่วนคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ โดยระบุให้
ดำรงดำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี 4
ปีสำหรับวุฒิปริญญาโท และ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก
ส่งผลให้ครูสนใจที่จะพัฒนาตนเองเข้าศึกษาต่อจำนวนมากและส่วนมากเลือกเรียนในพื้นที่ใกล้ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สถาบันการอุดมศึกษาหลายแห่งมีการขยายการจัดการศึกษาในพื้นที่ตามจังหวัดต่าง
ๆ ซึ่งส่วนมากจะเปิดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เพื่อรองรับการพัฒนาตนเองของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งผลให้ครูในจังหวัดที่ไม่มีมหาวิทยาลัยจบการศึกษาและกำลังศึกษา
ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นจำนวนมาก

ตามการยกเลิกและกำหนดใหม่ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ที่จบการศึกษาแล้วและกำลังศึกษาอยู่
ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นจำนวนมากไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามที่ สำนัก ก.ค.ศ ศธ.0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ที่ระบุไว้แต่แรก
 จะทำให้ครูขาดขวัญกำลังใจเป็นวงกว้าง
ครูไม่เชื่อมั่นต่อความเสถียรภาพของนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
เสียเงิน เสียทอง ทรัพย์สิน
สุขภาพและเวลาจำนวนมากในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อพัฒนาตนเอง
จึงได้เรียกร้องให้ หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ศธ0206.3/ว20 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 ไม่ให้มีผลบังคับใช้กับครูที่จบแล้วและกำลังศึกษาอยู่

โดย นักข่าวพลเมืองลูกหลานคนเมืองโพง

เอกสารอ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/0B8hG6M3zhrB5dzZKZHJqbVVhU0U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B8hG6M3zhrB5bG9MUWpzdmpXRFk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B8hG6M3zhrB5TE5iS0VjZUZDY2c/view?usp=sharing

ที่มา : นักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

You might also like