เช็กด่วน !!!  สพฐ. ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกโครงการ  “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)  รวมทั้งหมด  26,482  คน 

4817

เช็กด่วน !!!  สพฐ. ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกโครงการ  “ครูดีไม่มีอบายมุข”
ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)  รวมทั้งหมด  26,482  คน

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวดีมาฝาก  ด้วย สพฐ. ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกโครงการ  “ครูดีไม่มีอบายมุข”
ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)  แบ่งเป็น โล่ประกาศเกียรติคุณ 426  คน  เกียรติบัตร  26,056  คน  รวม  26,482  คน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๙) เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต 

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๑๕๒๘

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน ๑ ชุด เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔) ๒. กําหนดการ

จํานวน ๑ ชุด ๓. ใบตอบรับจํานวน ๑ ชุด 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสํานักงานเครือข่าย องค์กรงดเหล้า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “ครูดี ไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๙) เพื่อเชิญชวนให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสมัคร เข้าร่วมโครงการ ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ ผลการคัดเลือกดังกล่าว ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีบุคลากรที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น ๒๖,๔๘๒ คน แบ่งเป็นประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๔๒๖ คน และประเภทเกียรติบัตร จํานวน ๒๖,๐๕๐ คน (ดังประกาศผลสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ดําเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๙) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

๒. ให้บุคลากรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๙) ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมคุรุสภา ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ทั้งกําหนดการสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยสํานักงานเครือข่าย องค์กรงดเหล้า สนับสนุนค่าอาหารและค่าที่พัก ยกเว้นค่าพาหนะ และส่งใบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ ไปที่สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และ [email protected] หมดเขตวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

 

 

เช็กด่วน !!!  สพฐ. ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกโครงการ  "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)  รวมทั้งหมด  26,482  คน 
เช็กด่วน !!!  สพฐ. ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกโครงการ  “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)  รวมทั้งหมด  26,482  คน

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (PDF) คลิกที่นี่
1. หนังสือนำส่ง  ไฟล์รายชื่อหน้า   1-152
2. ไฟล์รายชื่อหน้า   152-304
3. ไฟล์รายชื่อหน้า   305-456
4. ไฟล์รายชื่อหน้า   457-608
5.ไฟล์รายชื่อหน้า   609-771  ,กำหนดการ และแบบตอบรับ

 

ที่มา  สำนักพัฒนานวัฒกรรมการจัดการศึกษา   สพฐ.