Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครูที่จองหลักสูตรอบรม คูปองครู ในขณะนี้  (อาจ)มีโอกาสได้รับการอบรม ไม่ถึงร้อยละ 10

Advertisement

ครูที่จองหลักสูตรอบรมคูปองในขณะนี้  มีโอกาสได้รับการอบรม ไม่ถึงร้อยละ 10

เพิ่มเพื่อน

ดร.รัชศักดิ์  แก้วมาลา 086-8686810

Advertisement

          น่าเป็นห่วงครูที่ลงทะเบียนจองหลักสูตร ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.- 2 พค. 2561 จะไม่ได้อบรม แล้วจะขาดคุณสมบัติขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯใหม่ (ว 21/2561) ส่วนครูที่เตรียมเกษียณอายุราชการ หรือไม่ประสงค์จะใช้ชั่วโมงการอบรมคูปอง ลงทะเบียนจองแล้ว ไม่ได้อบรมก็คงไม่กระทบสิทธิเท่าไหร่

          จากปรากฎการณ์ตัวเลขจำนวนครูที่ลงจองหลักสูตรคร่าวๆ ในบางเขตพื้นที่ขณะนี้ พบได้หลายกรณี

          บางจังหวัดที่มี 1 เขตพื้นที่ พบว่า มีครูลงทะเบียน 1,620 คน  ในจำนวน 323 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ครูเลือกมากที่สุด 47 คน เท่านั้น ซึ่งก็ไม่พอจะจัดอบรมได้ นอกนั้นรองลงมาจนถึง หลักสูตรละ 1 คน  บางจังหวัดที่มี 2  เขตพื้นที่ จากคนลงทะเบียนจองหลักสูตร ทั้งหมด 4,270 คน ในจำนวน 442 หลักสูตร  มีเพียง 1 หลักสูตรที่จัดได้ คือ มีจำนวน 150 คน  คำถามว่า แล้วครู 4,120 คน จะได้รับการอบรมหรือไม่ และถ้าไม่เข้ารับการอบรม จะมีผลกระทบอย่างไร

          กรณีที่น่าเป็นห่วงที่ 1 ก็คือครูที่จะมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ตาม ว21/60 คือจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ฯ ของ ว22/60 คือ 1) มีการสะสมชั่วโมงการอบรมคูปอง ปีละ 20 ชม. รวม 5 ปี 100 ชม. 2) มีชั่วโมง PLC ปีละ 50 ชั่วโมง รวม 5 ปี 250 ชั่วโมง ทั้ง 2 เป็นคุณสมบัติที่จะมีสิทธิ์ขอเลื่อนวิทยฐานะทุกวิทยฐานะ ถ้าปีนี้ ไม่ได้อบรม จะไปสะสมชั่วโมงในปีหน้าต่อไปได้หรือไม่ ก็ในเมื่อกฎหมายเขียนว่า “จะต้องอบรมอย่างต่อเนื่อง” และปีหนึ่งๆ ก็สะสมได้ ไม่เกิน 20 ชั่วโมง แม้จะอบรมเป็น 20-100 ชั่วโมงภายในปีเดียวก็ตาม แต่ก็นับได้เพียง 20 ชั่วโมง และยังต้องอบรมอย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกันอีกต่างหาก จะขาดปีใดปีหนึ่งก็ไม่ได้

Advertisement

 

          กรณีที่น่าเป็นห่วงที่ 2 การที่จะปฏิรูปการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปฏิรูปทั้งระบบ โดยเฉพาะการปฏิรูประบบการพัฒนาครูเพื่อให้ส่งผลถึงผู้เรียนตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ วาดหวังไว้สูงพอสมควร แต่ในระดับการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติกลับไม่สามารถทำได้ทั่วถึง สมมติตัวเลขว่า ครูแต่ละเขตพื้นที่ ลงทะเบียนจองหลักสูตรทั้งหมด 1,650 คน แต่จัดอบรมไม่ได้แม้แต่หลักสูตรเดียว เมื่อนำไปรวมกันทั้ง 4 เขต เป็น 6,600 คน แต่จัดอบรมได้เพียง 150 คน ส่วนอีก 6,450 คน จองแล้วแต่จะไม่ได้รับการอบรม ถ้ารวมตัวเลขทั้งประเทศจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ และในจำนวนนี้จะมีครูที่จะอบรมเพื่อใช้สิทธิ์ขอเลื่อนวิทยฐานะอีกกี่คน ลองคิดดู  แนวคิดการพัฒนาครูโดยเชื่อมโยงวิทยฐานะ นั้น คงเป็นความฝันเสียแล้ว หวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คงจะหาทางแก้ไขปัญหา เยียวยาได้ทัน

          หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู จะเปิดให้ครูผู้สนใจจะอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะ” ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว 5 หลักสูตร โดยใช้งบประมาณส่วนตัว เพื่อให้นับชั่วโมงคูปองและพาทำผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบ ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนจองหลักสูตรแล้วไม่ได้เข้ารับการอบรม หรือได้อบรมเพียง 1 หลักสูตรแต่ไม่ครบ 20 ชั่วโมง ในเร็วๆ นี้

 

 

You might also like