ครูป่วย อยู่คนเดียวไม่มีคนดูแล ขอย้ายกรณีพิเศษได้หรือไม่

3171

สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การย้ายครู กรณีพิเศษ ซ฿่งวันนี้ขอนำประเด็นคำถามเกี่ยวกับ ครูป่วย อยู่คนเดียวไม่มีคนดูแล ขอย้ายกรณีพิเศษ ได้หรือไม่ ซึ่งได้มีคุณครูสอบถามไปยัง ก.ค.ศ. และก.ค.ศ. ได้ตอบคำถามดังนี้ครับ

ครูป่วย อยู่คนเดียวไม่มีคนดูแล ขอย้ายกรณีพิเศษ
ครูป่วย อยู่คนเดียวไม่มีคนดูแล ขอย้ายกรณีพิเศษ

คำถาม

ดิฉันรับราชการตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบ รักษาตัวต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา อาการของดิฉันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นแต่ไม่มีคนดูแล เนื่องจากพักอาศัยที่บ้านพักเพียงคนเดียว จึงจะขอย้ายเพื่อให้มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดและสะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์ สามารถขอย้ายได้หรือไม่

คำตอบ

ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูมี 3 กรณี ดังนี้
1. การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย

2. การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ

3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

สำหรับกรณีการย้ายที่เป็นประเด็นคำถามนั้น เป็นการย้ายกรณีพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ คือ

1) การย้ายกรณีพิเศษ ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแต่กรณี ตลอดจนความเห็นและคำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา และ

2) การย้ายกรณีพิเศษ ผู้ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี เมื่อคำร้องได้รับการพิจารณาผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ

หวังว่าข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูไม่มากก็น้อยครับ

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.