ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 64 กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564

1403

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 64 กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564

"<yoastmark

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ปี 2564 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 และ กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 64  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยดังนี้

เรื่องที่น่าสนใจ : รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 ภาค ก และ ภาค ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 64

รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 ภาค ก และ ภาค ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบครูผู้ช่วย ปี 2564 สพฐ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบครูผู้ช่วย ปี 2564 สพฐ

ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ศธจ. และ สศศ. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในจังหวัดและจังหวัดอื่น หรือ สศศ. และจังหวัดอื่น พร้อมสรุปจำนวนผู้มีสิทธิสอบ ให้สพฐ.ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 สพฐ. ส่งข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข เป็นบัญชีผู้เข้าสอบแยกเป็นรายจังหวัด ตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ให้ สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ.
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565  สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในจังหวัด โดยจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในจังหวัดก่อน จนครบทุกราย เรียงลำดับเลขประจำตัวสอบ แยกตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก แล้วตามด้วย รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบที่มาจากจังหวัดอื่น พร้อมวัน เวลาสอบ และสถานที่สอบ และ สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ. ส่งสรุปแผนการจัดห้องสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ให้ สพฐ. เพื่อดำนเนการจัดทำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 64 กศจ เพชรบูรณ์

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเพชรบูรณ์
>> ประกาศ <<
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบที่เป็นผู้สมัครในจังหวัดเพชรบูรณ์
            คณิคศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , วิทยาศาสตร์ทั่วไป ,
เคมี , สังคมศึกษา , พลศึกษา , ดนตรีสากล , นาฏศิลป์ , อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม
ศิลป์
ปฐมวัย/การศึกษาประถมวัย/อนุบาลศึกษา , ศิลปะ/ศิลปะศึกษา , คอมพิวเตอร์ , เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ คหกรรม/   คหกรรมศาสตร์ , ประถมศึกษา/การประถมศึกษา , จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว
ายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบที่เป็นผู้สมัครจากจังหวัดอื่น
           คณิคศาสตร์ , เคมี , ภาษาไทย , ดนตรีสากล , ภาษาอังกฤษ , ศิลปะ/   ศิลปศึกษา , คหกรรม/คหกรมมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ทั่วไป , ประถมศึกษา/
การประถมศึกษา
 , จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว , ฟิสิกส์ , ภาษาเกาหลี , ชีววิทยา ,
ภาษาพม่า , ภาษาเวียดนาม , สังคมศึกษา , สุขศึกษาและพลศึกษา , สุขศึกษา ,
อุตสาหกรรม(ช่างยนต์) , ทัศนศิลป์ , พลศึกษา , นาฏศิลป์ , เทคโนโลยีทางการศึกษา ,
บรรณารักษ์ , อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ , การพยาบาล , คอมพิวเตอร์ ,
กายภาพบำบัด , เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ , กิจกรรมบำบัด , จิตวิทยาคลินิก ,
ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา , ภาษาญี่ปุ่น , ธุรกิจ(การเงิน/การบัญชี) ,
แพทย์แผนไทย , ดนตรี/ดนตรีศึกษา , ดนตรีไทย , การเงิน/การบัญชี

เรื่องที่น่าสนใจ : รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 ภาค ก และ ภาค ข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 64

ขอบคุณข้อมูลจาก : สพฐ.