Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครูผู้ช่วย! ดาวน์โหลดด่วน! รายละเอียดคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู

Advertisement

การจัดทําหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ และเผยแพร่ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางตําแหน่งและวิทยฐานะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

เพิ่มเพื่อน

เป็นแนวทางในการเข้ารับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้วยระบบที่มีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่สอดคล้องกับตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ องค์ ความรู้ต่าง ๆ ที่จําเป็นและสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามบริบทในแต่ละตําแหน่งและความก้าวหน้าของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามกระบวนการของการพัฒนาทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความต้องการและความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพของตนเอง และสามารถนําองค์ความรู้ไปสู่การจัดการ เรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online จะเป็น ระบบการพัฒนาที่สามารถทําให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามความ ต้องการ ส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู


รายละเอียดคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู


รายละเอียดคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู


รายละเอียดคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู


Advertisement

รายละเอียดคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู


รายละเอียดคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู


รายละเอียดคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู


รายละเอียดคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู


รายละเอียดคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครูดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : TEPE online

You might also like