ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

1730

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 “ระดับดีเด่น” และ “ระดับดี” จำนวน 27 คน คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 “ระดับดีเด่น” จำนวน 10 คน และ “ระดับดี” จำนวน 17 คน รวมจำนวน 27 คน เรียบร้อยแล้ว โดยครูที่ได้รับรางวัลจะได้รับจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565
ครู ผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

เช็ครายชื่อรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 คลิกที่นี่

 

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 เช็ครายชื่อรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 คลิกที่นี่

“ระดับดีเด่น” จำนวน 10 คน มีรายชื่อดังนี้

1) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่ นางกัณชพร อินตั๋น ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

2) ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายกานต์ เกตุจินากูล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

3) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่ นายอภิวิชญ์ ศกุนต์อนาวิล ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นายสมเกียรติ รองประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ นางรุ่งอรุณ สอสิริกุล ครูโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

8) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

9) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ นางสาวฐิรชา แก้วพฤกษ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

10) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น ได้แก่ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

11) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดีเด่น ได้แก่ นางสาวดุษฎี บุตรบุรี ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

12) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ดีเด่น ได้แก่ นางสาววรรณวิมล อธิคมธร ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

13) ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษหรือการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่ นายสมพร ผัดแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ

14) ครูผู้สอนอาชีวศึกษา ปวช. (วิชาสามัญและวิชาชีพ) ดีเด่น ได้แก่ นายสุชิน ชินสีห์ ครูวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านทางออนไลน์ จำนวน 500 คน