ครูพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารลุ้นรับเงินเพิ่มพิเศษ 3,000 บาท

3249

ครูพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารลุ้นรับเงินเพิ่มพิเศษ 3,000 บาท

ครูพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารลุ้นรับเงินเพิ่มพิเศษ 3,000 บาท
ครูพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารลุ้นรับเงินเพิ่มพิเศษ 3,000 บาท

ครูพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารลุ้นรับเงินเพิ่มพิเศษ 3,000 บาท

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ…โดยกำหนดให้สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน สำหรับครูที่มีสมรรถนะสูง และครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย และพื้นที่พิเศษ

ซึ่ง ก.ค.ศ.นำข้อมูลที่ได้ศึกษาจากการลงพื้นที่เพื่อดูสภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จริงมาวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางกำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องปฏิบัติงาน ด้วยความเสียสละ อดทนสูง มีความยากลำบาก ตรากตรำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และความเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเป็นพิเศษ

ซึ่งสมควรกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มครูในพื้นที่ทุรกันดารไม่ได้รับเงินพิเศษเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าข่ายได้รับเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ประมาณ 10,000 คนๆ ละ 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจะมีการจ่ายควบกับเงินเดือน ทั้งนี้ตนจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาโดยเร็วต่อไป.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู