ครูรักษ์ถิ่น ให้ทุนเรียนครู เอกปฐมวัย-ประถมศึกษา รับทุน 160,000 ต่อปี จบแล้วบรรจุทันที ในพื้นที่บ้านเกิด!!

3137

     วันที่ 3 ก.ค.ที่อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการ ครูรักษ์ถิ่น ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนด้อยโอกาสจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศในพื้นที่ห่างไกล สำหรับนักเรียนที่อยากเป็นครู ได้เรียนครู จนจบปริญญาตรี และกลับมาเป็นครูในโรงเรียนท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ เมื่อศึกษาจนจบตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทั้งหมด

ครูรักษ์ถิ่น ให้ทุนเรียนครู เอกปฐมวัย-ประถมศึกษา รับทุน 160,000 ต่อปี จบแล้วบรรจุทันที ในพื้นที่บ้านเกิด!!
ครูรักษ์ถิ่น ให้ทุนเรียนครู เอกปฐมวัย-ประถมศึกษา รับทุน 160,000 ต่อปี จบแล้วบรรจุทันที ในพื้นที่บ้านเกิด!!

โดย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงครั้งนี้เป็นความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนยากจนด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ มีทักษะความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล  โดยจะสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา รุ่นละ 300 ทุน ทั้งหมด 5 รุ่น รวม 1,500 ทุน เฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายวัน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โครงการนี้จะดำเนินงานผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาปฐมวัยและประถมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะคัดเลือกสถาบันเข้าร่วมโครงการ 10 สถาบัน ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยสถาบันใดสนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
ด้านนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.เป็นหน่วยงานสำคัญที่กำกับดูแลโรงเรียนปลายทาง ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายในการบรรจุครูเพื่อไปทำงานในพื้นที่  โดยพบว่า โรงเรียน 2,000 แห่ง จาก 30,000 แห่ง ไม่สามารถยุบควบรวมได้ แต่ยังมีปัญหาเรื่องการขาดครู และย้ายออก ดังนั้น โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่ร่วมทำกับ กสศ.จะทำให้การขาดครูลดลง และเด็กได้ศึกษาเล่าเรียนตามที่ควรจะเป็น

โดยโรงเรียนเหล่านี้เป้าหมายอยู่ในพื้นที่สูง ชายขอบ บนเกาะ และโรงเรียนมักไม่มีครูท้องถิ่นสอนอยู่ เชื่อว่า คนที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วได้เป็นครู คงไม่ย้ายออก ปัจจุบันครูสอนในระดับประถมศึกษายังขาดแคลนเกือบ 4,000 คน โดยผู้จบทางประถมศึกษามีประมาณ 8,000 พันคน จากผู้จบทั้งหมด 250,000 คน ทั้งนี้ จำนวนครูที่มีการโยกย้ายในปี 2562 มีครูในสังกัด สพฐ. เช่น จ.เชียงใหม่ มีการโยกย้าย 179 อัตรา, จ.ชัยภูมิ 159 อัตรา, จ.กาญจนบุรี 102 อัตรา เป็นต้น โครงการนี้ช่วยให้ครูไปบรรจุในพื้นที่ และจะแก้ปัญหาการศึกษาความเสมอภาคให้ลดน้อยลง ในระยะ 4-5 ปี ปัญหาน่าจะทุเลา ทำให้เด็กได้รับโอกาสและการจัดสรรที่เท่าเทียมกัน

   ด้าน นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ทาง อว.สนับสนุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยมีเหตุผล 3 เรื่อง คือ การสร้างคนที่มีความพร้อมรองรับในศตวรรษที่ 21 อย่างโครงการ ครูรักษ์ถิ่น ถือเป็นโครงการผลิตคนให้เก่ง การนำนวัตกรรม องค์ความรู้ ไปพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการระดมสมองช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำและให้โอกาสผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ถือเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ โครงการนี้จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ อว. อีกทั้งครูคือหัวใจสำคัญของการศึกษา ถ้าไม่สนับสนุนครูผลิตครูที่เก่งขึ้นมาวงการศึกษาไม่สามารถเดินต่อไปได้ จากนี้จะชักชวนสถาบันการศึกษาผลิตครูเข้าร่วมโครงการต่อไป
ด้าน นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นการให้โอกาสนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและได้รับโอกาสเป็นครู คุรุสภามีหน้าที่สำคัญดูแลเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูและการผลิตครู จะมีบทบาทเชื่อมโยงกระบวนการผลิต พัฒนา คัดกรองวิชาชีพครู โดยมีมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นตัวกำกับดูแลเรื่องคุณภาพ และเกี่ยวข้องรับรองเรื่องปริญญาการศึกษา ดูแลเรื่องหลักสูตรครู มาตรฐานการผลิตและบัณฑิตที่มีความรู้คุณภาพ และกระบวนการต่างๆ บัณฑิตที่จบออกมามีคุณภาพแล้ว คุรุสภาจะต้องนำไปเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อทำให้มั่นใจว่า ครูทุกคน โดยเฉพาะครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ มีจิตวิญญาณของการเป็นครู ในการเข้าไปเป็นครูในพื้นที่ห่างไกล

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่าง

กสศ.ผุด ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น แก้ปัญหาขาดแคลนครู จบแล้วบรรจุทันที รับ 300 ทุน/ปี ทุนละ 150,000 บาท/ปี คลิกเปิดอ่าน

รายละเอียดโครงการ ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รับนักเรียนที่จบม.6 จบแล้วบรรจุทันที คลิกเปิดอ่าน

ขอบคุณที่มา : ไทยโพสต์ออนไลน์