Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครูหนี้หนักเฮ..สกสค.ให้กู้ดอกต่ำเคลียร์หนี้เดิม

Advertisement

ครูหนี้หนักเฮ..สกสค.ให้กู้ดอกต่ำเคลียร์หนี้เดิม

เพิ่มเพื่อน

“พิษณุ”เซ็นตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการ แก้ปัญหาหนี้สินครู ให้กู้ดอกเบี้ยต่ำไปเคลียร์หนี้เดิม หนี้วิกฤต-ถูกฟ้อง-กำลังจะถูกฟ้องเข้าข่ายได้รับพิจารณาก่อน

Advertisement

วันนี้(1 พ.ค.)ดร.พิษณุ ตุลสุข ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในระเบียบ สกสค.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิกการฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)- การการฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม(ช.พ.ส.)พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น คือการกำหนดให้มี คณะกรรมการจัดสวัสดิการ และคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดขึ้น

เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดยมีเลขาธิการ สกสค. เป็นประธาน รองเลขาธิการ สกสค.ที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน  ส่วนกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน(ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านการเงินและบัญชี และด้านอื่น)  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด 3 คน  และ ผอ.สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ“คณะกรรมการจัดสวัสดิการมีอำนาจหน้าที่หลัก คือ

จัดสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของสกสค. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวปฏิบัติ ประกาศหรือคู่มือสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้ความเห็นชอบ อนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้  พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้ ดำเนินการติดตามหนี้ และจัดการหนี้ค้างชำระที่เกิดจากการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้สำนักงานสกสค.ดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการจัดสวัสดิการ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้”ดร.พิษณุกล่าวและว่า  สำหรับที่มาของเงินที่จะใช้ในการจัดสวัสดิการ ประกอบด้วย

Advertisement

1.เงินลงทุนจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

2.เงินลงทุนจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ ช.พ.ส.

3 เงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคที่มีผู้อุทิศให้  

4. ดอกผลหรือรายได้จากทรัพย์สินของการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้ และเงินรายได้อื่น

ดร.พิษณุ กล่าวอีกว่า การออกระเบียบ สกสค.ดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ครบวงจน ซึ่งผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัด และครอบครัวผู้กู้ จะต้องมาร่วมรับรู้ โดยจะเปิดโอกาสให้ครูที่มีหนี้สินจากแหล่งต่าง ๆ มากู้เงินจาก สกสค.และสถาบันการเงินที่เข้าร่วม เพื่อนำไปใช้หนี้ที่มี เป็นการรวมหนี้ไว้ที่แหล่งกู้เดียวโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ  ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาหนี้วิกฤต ถูกฟ้องร้อง หรือกำลังจะถูกฟ้องได้เข้ารับการพิจารณาก่อน จากนั้นจะพิจารณาผู้กู้ในกลุ่มวิกฤตรองลงมาตามลำดับ

อ่านต่อที่ :เดลิรนิวส์ จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.39 น.

You might also like