ครูอุดรแต่งชุดดำร้องเรียน!! การเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ต่ำสุด 2.2 สูงสุด 4.0

2867

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี คณะครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จำนวน 6 คน นำโดย นายศราวุธ ไหลหาโคตร และ น.ส.สุพักตร์ษา มุกดาม่วง ครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม เข้ายื่นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานจำนวนหนึ่ง อาทิ คลิปเสียง และเอกสารบันทึกชี้แจง ร้องขอความเป็นธรรม เรื่อง ความไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใสในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเจษฎา ปานะถึก ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี รับเรื่อง

ข้อความร้องเรียนบางตอนระบุว่า การประเมินครั้งนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน อย่างน้อย 2 ใน 4 คน มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในระดับ ดีเด่น ได้เลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาในการเอื้อ ผลประโยชน์เข้าหาตน ของคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งใช้เม็ดเงินในการคิดคำนวณฐานเงินเดือนร่วมกับ ข้าราชการครูในโรงเรียน ผู้บังคับบัญชามีวิธีการประเมินในลักษณะที่ไม่ได้ทำในระบบเปิด กระทำในลักษณะปิดบังเป็นความลับทั้งหมด อาทิ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองซึ่งคณะครูผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่ทราบว่า เป็นผู้ใด ดังนั้น คณะผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จึงไม่ยอมรับในคณะกรรมการชุดนี้ เพราะถือเป็นการแต่งตั้งแบบ ไม่โปร่งใส, มีการแบ่งร้อยละการเลื่อนเงินเดือนถึง 6 ระดับ คือ ร้อยละ 2.2, 2.5, 2.6, 3.0, 3.5 และ สูงสุดที่ ร้อยละ 4 โดยไม่ได้มีการประกาศแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ และผู้บังคับบัญชาไม่สามารถอธิบายได้ ว่าผู้ที่ได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.6, 3.0, 3.5 มีผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่า ผู้ได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.5 อย่างไร, ไม่มีการประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน มีแต่เพียงขั้นตอนการพิมพ์หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน เฉพาะบุคคลเท่านั้น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย

น.ส.สุพักตร์ษา มุกดาม่วง ตัวแทนครู เปิดเผยว่า ผู้บังคับบัญชามีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เช่น หลังจากผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบผลการเลื่อนเงินเดือนที่แจ้งเฉพาะบุคคล (ทราบผล วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) จึงได้สอบถามกันกับคุณครูท่านอื่นๆ และพบว่า ได้ผลการประเมินระดับ ดีมาก เหมือนกัน แต่ได้เลื่อนเงินเดือน อัตราร้อยละต่างกัน โดยผู้บังคับบัญชามีการกำหนดค่าร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนไว้หลายค่า เช่น คะแนนประเมินในระดับ ดีมาก มีร้อยละการเลื่อนเงินเดือนถึง 3 ระดับ คือ ร้อยละ 2.5, 2.6, 3.0 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จึงเกิดข้อสงสัยและได้สอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาว่าทำไมค่าร้อยละการเลื่อนเงินเดือนจึงมีหลายระดับ แต่ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถหาเหตุผลอันเหมาะสมมาอธิบายข้อสงสัยนี้ได้

ด้วยเหตุนี้ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จึงมีความประสงค์ขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ เพื่อให้ท่านประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลผู้มีอำนาจโดยตรงในการให้ความเป็นธรรมอันเกี่ยวข้องกับประเด็น ร้องเรียน/ร้องทุกข์นี้โดยตรง ให้เข้ามาไต่สวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร้องขอให้ผู้มีอำนาจ (กศจ.อุดรธานี / ผอ.สพม.20) หรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สั่งย้าย รองผู้อำนวยการ 2 คน คือ นายสมมาศ พรหมเจตน์ ตำแหน่ง รอง ผอ. กลุ่มบริหารงานวิชาการ และ นายอนุ สนิทภักดี ตำแหน่ง รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล มีพฤติกรรมร่วมกันลุแก่อำนาจ และใช้อำนาจที่มีอยู่โดยมิชอบ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงออกนอกพื้นที่ เพื่อป้องกันการข่มขู่พยาน โดยเฉพาะ นายสมมาศ พรหมเจตน์ ซึ่งมีพฤติกรรมลุแก่อำนาจ ใช้อำนาจเกิน ผอ.โรงเรียน เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยมีการข่มขู่ คุกคามครูอยู่เสมอ อีกทั้งใช้หลักการบริหารแบบสร้างความแตกแยกใน โรงเรียน ทำให้ครูเสียขวัญกำลังใจ และเพื่อเป็นการป้องกันการใช้อำนาจในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในการกลั่นแกล้งหรือคุกคามครูผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ในอนาคต

ขอบคุณที่มา : จากเพจ ข่าวจริง ชัดเจน

อ่านจข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม News