Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครูเข้าไม่ถึงกระบวนการสอนส่งผลนักเรียนเข้าไม่ถึงความรู้

Advertisement

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวว่า
สมาคมสภาการศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ พว.
จัดโครงการอบรมการจัดประสบการเรียนรู้บูรณาการ
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสากลเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
นำยุทธศาสตร์ไปจัดทำแผนปฏิบัติการสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET)โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมกว่า 700 คน
ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้
ตนเห็นว่าหลักสูตรที่โรงเรียนใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและสอด
คล้องกับมาตรฐานสากลและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ซึ่งมีองค์ประกอบในเรื่อง เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
กระบวนการมิติคุณภาพ
แต่โรงเรียนส่วนใหญ่นำหลักสูตรในส่วนของเนื้อหาไปใช้เท่านั้น
โดยไม่นำส่วนอื่นไปใช้เลย ทำให้ผู้เรียนไม่บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัด
จึงส่งผลให้การวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากข้อสอบ
O-NETออกตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ฉะนั้นการที่ครูสอนโดยเน้นเนื้อหาให้เด็กท่องจำ
ทำให้สิ่งที่หายไปคือกระบวนการ
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะชีวิตและการบูรณาการ เมื่อครูเข้าไม่ถึงกระบวนการ
ก็ทำให้เด็กเข้าไม่ถึงความรู้ ดังนั้น
แก่นแท้ของการเรียนรู้จึงอยู่ที่กระบวนการที่ทำให้เด็กเกิดความรู้ความเข้า
ใจทั้ง3 มิติได้แก่ การคิดวิเคราะห์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12
ประการ ฉะนั้น เมื่อห้องเรียนไม่มีกระบวนการ
เด็กก็ไม่สามารถเข้าถึงความรู้ในมิติเหล่านี้ได้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดร.ศักดิ์สิน กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีที่สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) จะดำเนินการสอบ O-NET โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย นำร่องชั้น ป.6
วิชาภาษาไทย ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา2559 นั้น
ประเด็นสำคัญการออกข้อสอบอัตนัย
ต้องอยู่ที่กระบวนการเพราะเด็กต้องนำสิ่งที่เข้าใจมาอธิบาย
ไม่ใช่ใช้การท่องจำมาอธิบายที่ผ่านมาหลักสูตรการจัดการศึกษาไม่เคยบอกให้ครู
สอนหนังสือ แต่ให้ครูนำเนื้อหาไปวิเคราะห์ร่วมกับตัวชี้วัด กระบวนการ
มิติคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อออกแบบวิธีเรียนและจัดกิจกรรมให้เด็กดังนั้น
ครูต้องปรับวิธีการสอนโดยเอากระบวนการไปใส่ เพราะความรู้อยู่ที่กระบวนการ
ถ้าไม่แก้ก็จะไม่มีทางสำเร็จ

Advertisement

“กระบวนการคือวิธีการสอนที่ดีที่สุด ฉะนั้น ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเอกชน
ต้องเดินด้วยกระบวนการให้เข้มข้น ทั้งระบบต้องไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่ใช่ต่างคนต่างเดิน
ถือเป็นความโชคดีของโรงเรียนเอกชนที่มีความอิสระคล่องตัวในการบริหาร
ซึ่งได้จัดการศึกษาโดยเน้นกระบวนการในห้องเรียนอยู่แล้ว”

ดร.ศักดิ์สิน กล่าวและว่า การที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
มีนโยบายปรับลดเวลาเรียนวิชาการในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น.
หลังจากนั้นให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้เหมาะสมตามวัย
จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับโรงเรียนเอกชน
เพราะเด็กเริ่มมีหลักการจากกระบวนการเรียนรู้
จึงสามารถนำหลักการไปทำโครงการ
ทำหลักสูตรท้องถิ่นหรือเรียนรู้ตามที่สนใจได้
แต่การที่ครูยังเข้าใจว่าจะต้องสอนเนื้อหาให้จบ
การลดเวลาเรียนในห้องเรียนครูจะยิ่งเร่งรัดการสอนเนื้อหาให้จบซึ่งทำให้กด
ดันเด็กมากขึ้น และสอนไม่จบเนื้อหาก็จะถูกผลักกลับไปที่ผู้ปกครอง ดังนั้น
ปัญหาจะตามกลับมาอย่างแน่นอน เพราะครูกลัวว่าสอนไม่จบแล้วเด็กสอบ O-NET
ไม่ได้ ทั้งที่ความจริง O-NET
ไม่ได้ออกข้อสอบที่เนื้อหาแต่ออกที่หลักการและความคิดรวบยอดทั้งหมด

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

You might also like