วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกสอบบรรจุครูครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การใช้อัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เพื่อบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การใช้อัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เพื่อบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Advertisement

ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การใช้อัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เพื่อบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๔๐๐๙/ว ๓๔๕๐
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๔๐๐๙/ว ๔๒๑๕
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้พิจารณาสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์
ก.ค.ศ. และขาดครูตามสาขาวิชาเอกที่กำหนดเพื่อรองรับการบรรจุ พร้อมทั้งได้จัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๐๔๑ อัตรา
เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ตามที่แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้วมีอัตราว่างคงเหลือจากการบรรจุ เนื่องจากมีนักศึกษาทุนไม่ครบตามจำนวนแผนที่วางไว้
และมีนักศึกษาทุนบางรายสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุ

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจึงให้นำอัตราที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว สรรหา บรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อไป

Advertisement

 

อัตราว่างเกษียณอายุราชการ 64 บรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1633 วันที่ 11 มีนาคม 2565
เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดตามเว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51809

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การใช้อัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เพื่อบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments