Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครูเฮ!! หมอธีสั่งก.ค.ศ.แก้ไข Log book และ กฎเกณฑ์การประเมินครูต่างๆ ชี้ปัจจุบัน Logbook และ PLC สร้างความยุ่งยากและเพิ่มภาระให้แก่ครู

Advertisement

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยข้อมูลผ่าน OBECLINE เกี่ยวกับความห่วงใยของ รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับ การทำLogbook ผ่านโปรแกรม และ แก้ไขเรื่องกฎเกณฑ์การประเมินครูต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

10:05 OBECLINE 2018

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ครูและบุคลากรสังกัดสพฐ.ทุกท่าน

ตามที่ข้าราชการครูได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำLogbook ผ่านโปรแกรม ในรูปแบบและวิธีการที่กำหนดในปัจจุบันนี้ รวมทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกอบรมบรรยายเรื่องการทำเอกสารในการทำ PLC ซึ่งสร้างความยุ่งยาก สับสน เพิ่มภาระให้แก่ครูและไม่สอดคล้องกับวิธีปฎิบัติปกติตามภาระงานของครู. ในข้อคิดเห็นดังกล่าว รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความคิดเห็นที่ข้าราชการครูได้สะท้อนให้ฝ่ายบริหารทราบ.

โดยท่าน รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงเห็นพ้องกับข้อคิดเห็นของทุกท่าน และได้สั่งการให้มีการแก้ไขโดยด่วน. รมว.ศธ.ได้มีบัญชาให้ผมแจ้งกับข้าราชการครูในสังกัดสพฐ.ได้รับทราบและให้คลายกังวลกับการดำเนินการเรื่องการบันทึก Logbook…จึงเรียนมาเพื่อทราบ…บุญรักษ์. ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.

21:11 OBECLINE 2018 20 ธ.ค.61

Advertisement

เรียน ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ด้วยนพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. มีความห่วงใยในความวิตกกังวลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการบันทึกLog Bookอย่างยิ่ง. ท่านได้มอบหมายให้ผมเรียนทุกท่านได้ทราบความคิด เจตนารมณ์ในการดำเนินการเรื่องนี้และการแก้ไขปัญหานี้ดังนี้

“ เรื่อง log book หรือการควบคุม ต่างๆจากกคศ.เราจะต้องเริ่มจาก การไว้วางใจครู ว่าเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ เป็นส่วนใหญ่ ครูส่วนน้อยเท่านั้น ที่อาจจะปฏิบัติงานไม่เต็มที่

ตอนที่เริ่มต้นเปลี่ยนเรื่องระบบวิทยฐานะ ก็เพียงต้องการให้เขา แจ้ง ชั่วโมงและรับรองตนเอง โดยที่มีผู้อำนวยการรับรองอีกชั้น 1 แค่นั้น ไม่ได้มาให้กรอกข้อมูลอะไรมากมายอย่างที่กคศ.พยายามทำกันอยู่

ผมจะสั่งการให้กคศ.แก้ไขเรื่องกฎเกณฑ์การประเมินครูต่างๆ รวมถึงเรื่อง log Book ด้วย ให้เสร็จในการประชุมครั้งหน้า”
จึงเรียนมาเพื่อทราบในความคิดและเจตนารมณ์ของรมว.ศธ.โดยทั่วกันครับ.

บุญรักษ์ ยอดเพขร เลขาธิการกพฐ.

OBECLINE 2018 20 ธ.ค.61

Advertisement

You might also like