ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รวบรวมหลักฐานร้องผู้บริหารเลื่อนเงินเดือนไม่มีความเป็นธรรม เผยสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงมีผลการประเมินถึง 9 ระดับ

1636

ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รวบรวมหลักฐานร้องผู้บริหารเลื่อนเงินเดือนไม่มีความเป็นธรรม เผยสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงมีผลการประเมินถึง 9 ระดับ และครูบางคนที่มีสถิติการมาปฏิบัติราชการสายกว่า 40 ครั้งยังได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.6 เทียบเท่ากับครูหลายคนที่ไม่เคยมาสายและปฏิบัติหน้าที่

เมื่อเร็วๆนี้ ครู อาจารย์ จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมืองอุดรธานี จำนวน 8 ท่าน นำโดยนางสุรีย์มาศ นามอาษา และนายวิรศักดิ์ ประจันตะเสน ได้เข้ายืนหนังสือร้องทุกข์ เรื่อง ร้องเรียนการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนครู ไม่ได้รับความเป็นธรรมและไมโปร่งไส พร้อมเอกสารหลักฐานจำนวนหนึ่ง อาทิ คลิปเสียง และเอกสารบันทึกชี้แจง ร้องขอความเป็นธรรม กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเจษฎา ปานะถึก ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี รับเรื่องราวร้องทุกข์

นางสุรีย์มาศ นามอาษา ตัวแทนครู เปิดเผยว่า ด้วยปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูแบบใหม่ โดยให้พิจารณาเลื่อนเป็นร้อยละซึ่งในการพิจารณาในครั้งนี้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ซึ่งปรากฏผลการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เลื่อนเงินเดือน 9 ระดับดังนี้ ร้อยละ 4,0 จำนวน 13 คน, ร้อยละ 3.5 จำนวน 20 คน, ร้อยละ 3.3 จำนวน 17 คน, ร้อยละ 3.2 จำนวน 43 คน, ร้อยละ 3.1 จำนวน 18 คน, ร้อยละ 3.0 จำนวน 29 คน, ร้อยละ 28 จำนวน 48 คน, ร้อยละ 2.7 จำนวน 18 คน และร้อยละ 26 จำนวน 24 คน

โดยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้บริหารได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระฯ อีกหนึ่งส่วน แล้วนำส่งคณะผู้บริหาร
ผลการประเมินฯดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและหน้าที่พิเศษที่ได้รับผิดชอบจริง
จึงทำให้บุคลากรเกิดความสงสัยว่ามีกรรมการ 5 ท่านเท่านั้น เป็นผู้สรุปผลการประเมินโดยไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อร่วมกลั่นกรองคุณภาพงานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีครูและบุคลากรจำนวน 230 คน เมื่อครูได้รับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
เป็นรายบุคคล เกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงมีผลการประเมินถึง 9 ระดับ และผู้บริหารโรงเรียน ไม่สามารถอธิบายได้ว่าแต่ละระดับมีผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไร ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายให้เกิดคามกระจงชัดได้ครูบางคนที่มีสถิติการมาปฏิบัติราชการสาย กว่า 40 ครั้งยังได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.6 เทียบเท่ากับครูหลายคนที่ไม่เคยมาสายและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดย ไม่มีข้อบกพร่อง

นอกจากนี้ครูที่ถูกผู้ปกครองร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จนถูกตั้งคณะกรรมกาสอบยังได้รับการเลื่อนเงินเดือนระดับสูงสุด คือ ร้อยละ40 และอีกทั้งผลการประเมินฯ ยังพบว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริหารได้เลื่อนเงินเดือนในระดับที่สูงกว่าบุคลากรทั่วไปทำให้เกิดข้อสงสัยในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่คณะผู้บริหารอาจะมีการประเมินฯ เอื้อผลประโยนเฉพาะกลุ่มพวกพ้องคนสนิท และลุแก่อำนาจ

นางสุรีย์มาศ กล่าวอีกว่า คณะครูดังกล่าวจึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อขอคำชี้แจงจากคณะผู้บริหาร แต่คณะผู้บริหารไม่สมารถตอบข้อสงสัยได้ ซึ่งมีผู้บริหารบางคนยังแสดงพฤติกรรมไม่ เหมาะสม ไม่สามารถคุมอารมณ์ได้ พร้อมทั้งกล่าวอ้างว่าผลการประเมินฯ ได้มาจากคะแนนที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งให้ฝายบริหาร ทำให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ บางกลุ่มได้ทำหนังสือบันทึกลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพราะถูกตำหนิจากบุคลากรในกลุ่มสาระฯ จากนั้นคณะตัวแทนครูที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้ยื่นหนังสือบันทึกขอดูคะแนนจากผู้บริหาร และเมื่อได้รับผลคะแนน ผลคะแนนดังกล่าวไม่เป็นที่พึงพอใจของตัวแทนครู เพราะไม่มีรายละเอียดคะแนนของคณะผู้ประเมินแต่ละคนทำให้เกิดข้อกังขามีความสงสัยมากยิ่งขึ้น ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งนี้ไม่มีความเป็นธรรมและไม่โปร่งใส

ด้วยเหตุนี้คณะผู้ร้องเรียนจึงมีความประสงค์ขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือ จากศูนย์ดำรงธรรมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคลที่มีอำนาจโดยตรงในกรให้ความเป็นธรรม เข้ามาตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และในขณะที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงขอให้ผู้มีอำนาจสั่งย้าย ผู้บริหารและคณะผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงออกนอกเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งหรือคุกคามผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ในขณะสืบพยานเพื่อหาข้อเท็จจริงได้แก่ว่าที่ ร.ต.บรรจง มูลตรีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ท่าน ได้แก่ นายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์ และนายประวิทย์ จันดาวงศ์ และบุคคลที่ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ดำเนินงานเกี่ยวกับการรบรวมคิดคำนวณ คะแนนในการเลื่อนเงินเดือนเพื่อป้องกันไมให้มาเกี่ยวข้องกับหลักฐานเกี่ยวกับคะแนนผลการประเมินฯ ในระหว่างที่มีการสอบสวน
Cr…ห้องข่าวสมาคมนักข่าว

ขอบคุณที่มาของข้อมูลข่าวจาก : UdonDaily