Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2.32

Advertisement

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรหรือคูปองพัฒนาครู ว่า

เพิ่มเพื่อน

หลังเปิดระบบให้ครูลงทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 สิงหาคม มีครูลงทะเบียน 312,158 คน ลงทะเบียนหลักสูตร 610,111 ที่นั่ง อนุมัติงบแล้ว 1,522,997,778 บาท รออนุมัติอีก 3,520,699,309 บาท

Advertisement

นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า ในจำนวน 610,111 ที่นั่ง มีการยกเลิกการจองหลักสูตร 352,965 ที่นั่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการยกเลิกระหว่างรออนุมัติและระหว่างรอลงบัญชีสำรองรวมกว่า 80% และยกเลิกหลังได้รับอนุมัติ 7.4% ขณะที่มีการลงทะเบียนสำเร็จ 208,994 ที่นั่ง

Advertisement

โดยหลักสูตรที่มีการลงทะเบียนมากที่สุด คือ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 22,667 ที่นั่ง รองลงมาหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 17,278 ที่นั่ง

สพค.ได้ทำการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นับแต่วันที่ 20 กรกฎาคม- 21 สิงหาคม มีการจัดอบรมแล้ว 1,397 หลักสูตร 81,827 ที่นั่ง ครูเข้าอบรม 75,157 คน ได้ทำการประเมินความพึงพอใจ 13,299 ครั้ง พบว่ามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.19 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

โดยหลักสูตรที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงที่สุด คือ โครงการการพัฒนาและการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง รุ่นที่ 3 คะแนน 4.95 รองลงมาคือ หลักสูตรการประดิษฐ์จากผ้า รุ่นที่ 1 คะแนน 4.86 ขณะที่หลักสูตรที่ได้รับคะแนนการประเมินต่ำที่สุด คือ วิธีการขโมยความสำเร็จจากอนาคต รุ่นที่ 5 ได้คะแนน 2.32 รองลงมา หลักสูตรสอนอย่างไรให้การศึกษาไทยก้าวทันนานาชาติ รุ่นที่ 6 คะแนน 2.60 และเรียนรู้วิธีการสอนออนไลน์รองรับยุคดิจิตอล รุ่นที่ 8 ได้คะแนน 2.80

นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้ากรณีที่สพฐ.ทำหนังสือที่ ศธ 04216/ว1598 เรื่องสำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม ถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)

เพื่อให้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรมนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเอกสารหลักฐานในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนจากเขตพื้นที่ฯ และสศศ. ซึ่งต้องส่งข้อมูลมาให้สพฐ.ภายในวันที่ 25 สิงหาคมนี้

You might also like