“ครู-ผู้บริหาร”วอนศธ.ลดภาระเอกสาร จี้สมศ.เลิกใช้ “โอเน็ต” ตัวบ่งชี้ประเมินโรงเรียน

766

เมื่อวันที่ 17 มกราคม นางมนัญญา ลาหาญ
ครูโรงเรียนบ้านนาผาง จ.อำนาจเจริญ ผู้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558
เปิดเผยเนื่องในวันครูที่ 16 มกราคม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการจัดงานวันครูและฝากว่าครูเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยสร้างอนาคต
ของชาติ จึงอยากฝากครูทำบ้านเมืองให้สะอาด
เพราะอนาคตของประเทศชาติอยู่ในมือของครู ว่า
ตนเป็นครูโดยหวังพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ รางวัลคุุรุสภา
ที่ได้รับถือเป็นผลพลอยได้ ทำให้มีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์การศึกษาต่อไป
อยากให้ครูทุกคนทำตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
เพราะถ้าทำได้ทั้งครูและนักเรียนก็จะประสบความสำเร็จคู่กัน
อีกทั้งทำความเข้าใจการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้อยากฝากให้รัฐบาลช่วยลดภาระงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานของครูลง เช่น
งานเอกสาร การเงิน ลดภาระการประเมินลง
รวมถึงอย่าเอาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
ของผู้เรียนมาเป็นเส้นกดดันหรือกำหนดชะตาชีวิตครู
อย่างเช่นการที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ใช้คะแนนโอเน็ตเป็นตัวบ่งชี้ประเมินสถานศึกษา อยากให้ตัดสินจากหลายๆ ด้าน

นางวิวรรณ เขตมรรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ จ.กาฬสินธุ์
ผู้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558
กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจมาก
เพราะเป็นรางวัลจากความตั้งใจในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ไม่คิดว่าจะมีวันนี้
อยากให้ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนมีความขยันและความอดทน
เพราะการศึกษาสร้างทั้งคนและชาติ เยาวชนคืออนาคตของประเทศ
ถ้าเราสวมจิตวิญญาณของความเป็นครู จะเกิดความเบ่งบานทั้งต่อเราและลูกศิษย์
ส่วนการประเมินครูในการเรียนการสอนที่ ศธ.ดำเนินการอยู่ในขณะนี้
เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ
ซึ่งจะส่งผลดีในการผลิตลูกศิษย์ต่อไป

น.ส.วาสนา ศรียอด ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม จ.หนองคาย
ผู้รับรางวัลคุรุคุณธรรม เข็มทอง กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจ
ถือเป็นความภาคภูมิใจในการที่ได้ทำหน้าที่ครูอย่างเต็มที่และทุ่มเทดูแลลูก
ศิษย์ เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป
อยากให้ครูทุกคนมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรม
รักและเมตตาลูกศิษย์เหมือนเป็นลูกของตัวเอง
ทั้งนี้อยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลดภาระงานด้านเอกสารของครูลง
เพื่อให้ครูได้อยู่กับเด็กมากขึ้น

นายชูชีพ ศรีอยู่ ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
ผู้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น กล่าวว่า รู้สึกยินดีกับรางวัลที่ได้รับ
เพราะเกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถที่มีส่งต่อไปยังเด็ก
และเด็กก็มีความรู้ความสามารถตามที่คาดหวังไว้
การใช้ภาษาไทยของเด็กในปัจจุบัน เราต้องยอมรับวิวัฒนาการพัฒนาของภาษา
แต่ก็ต้องคอยสอนว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์
ใช้ได้แต่ชั่วคราวเพื่อความสนุกสนาน แต่อย่าลืมรากเหง้าความเป็นไทย
ครูต้องรู้จักที่จะบูรณาการความรู้และความสนุกในการสอน
เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อหาและมีความสุขในการเรียน
อีกทั้งอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลการใช้ไอทีของเด็กในยุคปัจจุบัน
เพราะแม้จะมีประโยชน์และง่ายต่อการเข้าถึง
แต่เด็กยังไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

น.ส.จินตนา ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
ผู้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น กล่าวว่า
รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตการเป็นครู รู้สึกดีใจ
อยากให้ครูทุกคนทำงานเพื่อลูกศิษย์ รักเหมือนลูกหลาน
ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้นักเรียน โดยเฉพาะเด็กที่ไม่เก่ง
ต้องให้ความเข้าใจและให้โอกาสเด็กทุกคนเท่ากัน
ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลสนับสนุนและสร้างค่านิยมการเรียนภาษาต่างประเทศให้กับ
เด็ก ไม่สนับสนุนเฉพาะสายวิทยาศาสตร์

นางสุธาสินี ศรีอรุณนิรันดร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย
ผู้รับรางวัลครูดีในดวงใจ กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นความภูมิใจ
เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน
จากนี้จะยังคงตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์เพิ่มมากขึ้น
อยากฝากให้ครูทุกคนรับผิดชอบและดูแลศิษย์เป็นอย่างดี
เพราะเด็กเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ซึ่งครูเป็นผู้ปลุกปั้นอนาคตของชาติ
รวมถึงอยากฝากให้ ศธ.สร้างความเท่าเทียมและโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคน

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 18 มกราคม 2559