ครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง พร้อมเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอทุกภาคส่วน เพื่อร่วมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา : ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา

1537
ครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง พร้อมเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอทุกภาคส่วน เพื่อร่วมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา : ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา
ครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง พร้อมเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอทุกภาคส่วน เพื่อร่วมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา : ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา

ครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง พร้อมเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอทุกภาคส่วน เพื่อร่วมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา : ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา

ครูเป็น ‘วิชาชีพชั้นสูง’ ที่ต้องผ่านการอบรมความรู้ ฝึกฝนความชำนาญ และสั่งสมอุดมการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งจิตวิญญาณความเป็นครู การกำหนดให้มี ‘ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู’ ขึ้น ก็เพื่อให้การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

เมื่อครูเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดการศึกษาแล้ว กฎหมายที่จะเป็น ‘ธรรมนูญด้านการศึกษา’ จึงไม่อาจละเลยเสียงของครู ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร่างกฎหมายฉบับนี้ร่วมกัน นั่นคือ ‘ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ’

มติ ครม. เมื่อวานนี้ เกิดขึ้นจากการรับฟังเสียงของครู จนนำไปสู่การทบทวนและการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลังจากนี้ เราจะดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปด้วยกันค่ะ

#ตรีนุชเทียนทอง
#ร่างพรบการศึกษาแห่งชาติ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง พร้อมเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอทุกภาคส่วน เพื่อร่วมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา : ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา จาก เฟซบุ๊ก ตรีนุช เทียนทอง