คลัง จับมือ ศธ. ส่งเสริมความรู้การออมกับ กอช. นำร่องกลุ่มนักเรียน สพฐ. อายุ 15 ปีขึ้นไป

1046
คลัง จับมือ ศธ. ส่งเสริมความรู้การออมกับ กอช. นำร่องกลุ่มนักเรียน สพฐ. อายุ 15 ปีขึ้นไป
คลัง จับมือ ศธ. ส่งเสริมความรู้การออมกับ กอช. นำร่องกลุ่มนักเรียน สพฐ. อายุ 15 ปีขึ้นไป

คลัง จับมือ ศธ. ส่งเสริมความรู้การออมกับ กอช. นำร่องกลุ่มนักเรียน สพฐ. อายุ 15 ปีขึ้นไป

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความรู้การออมกับ กอช. มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. สำหรับผู้บริหารระดับสูง ในสังกัด สพฐ. เพื่อมุ่งวางรากฐานด้านการออมให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้สมัครเป็นสมาชิก กอช. ครอบคลุมทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน

โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ร่วมมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวของประชาชนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตหลังเกษียณในระดับพื้นฐาน

กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ซึ่งในปีนี้ กอช. ได้เร่งเดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวางแผนออมเงินกับ กอช. ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยความร่วมมือกับ ศธ. ในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายใต้สังกัด สพฐ. ได้รู้จักการออมเงินเพื่ออนาคต และสมัครเป็นสมาชิก กอช. รวมถึงออกแบบการเรียนรู้ด้านการวางแผนทางการเงินผ่านวิชาเรียน เพื่อวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงให้แก่อนาคตของชาติ

คลัง จับมือ ศธ. ส่งเสริมความรู้การออมกับ กอช. นำร่องกลุ่มนักเรียน สพฐ. อายุ 15 ปีขึ้นไป
คลัง จับมือ ศธ. ส่งเสริมความรู้การออมกับ กอช. นำร่องกลุ่มนักเรียน สพฐ. อายุ 15 ปีขึ้นไป

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทาง สพฐ. ได้ร่วมกับ กอช. อบรมให้ความรู้ด้านวางแผนการออมเงินแก่ผู้อำนวยการ ครู และอาจารย์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 119 โรงเรียน และปีนี้จะดำเนินการต่อให้ครอบคลุม สพม. ทุกเขต เพื่อจะนำไปขยายผลการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีการวางแผนออมเงินเพื่ออนาคตและสมัครเป็นสมาชิก กอช. ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ศธ.ได้มีการสอนเกี่ยวกับการออมอยู่แล้วในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา จึงจะนำมาขับเคลื่อนเชิงรุกในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น การขายขนมจากชมรมคหกรรม การขายผลงานสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มนักเรียน เป็นต้น สร้างความตระหนักถึงการออมและเข้าใจค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้เรื่องการเงินนี้ ทาง ศธ.จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนสังกัด สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สซ.) และทุกสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของ ศธ. ต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ ศธ.360องศา