คลัง แจ้งประชาสัมพันธ์ ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ฝ่าฝืน ผิดวินัย

1741
คลัง  แจ้งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ฝ่าฝืน ผิดวินัย
คลัง แจ้งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ฝ่าฝืน ผิดวินัย

คลัง แจ้งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ฝ่าฝืน ผิดวินัย

๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลากร
ในสังกัดทราบกระทรวงศึกษาชิการ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๔๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
ในการดำเนินโคงการเราชนะ (โครงการฯ) เพื่อช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่บาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐ด๙ (COVD- 19) รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยโครงการฯ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ว่าต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ โดยตรง โดยหน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ. ๒๕๖๑ และไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง w.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ทั้งนี้ สำหรับ การดำเนินโครงการเราชนะโดยกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐกำชับบุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการเราชนะ และหน่วยงาน ต้นสังกัดอาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนตามความเหมาะสมต่อไป

สำนักงานเศษฐกิจการคลัง (สค.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในฐานะหน่วยงานของรัฐ ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ รวมถึงพิจารณากำชับ บุคลากรในสังกัดในกรให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติตมแนวทางและหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ข้างต้นไม่รวมถึงผู้มีบัตรสวัสดิการแห่รัฐ และในกรณีที่มีการฝ่าฝืน หน่วยงานของท่านอาจพิจารณาดำเนินการ ทางวินัยตามความเหมาะสมต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจรณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

คลัง  แจ้งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ฝ่าฝืน ผิดวินัย
คลัง แจ้งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ฝ่าฝืน ผิดวินัย

 

คลัง  แจ้งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ฝ่าฝืน ผิดวินัย
คลัง แจ้งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ฝ่าฝืน ผิดวินัย

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ กระทรวงศึกษาธิการ