Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง?

Advertisement

เมื่อไม่กี่วันมานี้มีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า แนวคิดขยายเวลาเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนจาก 60 ปี เป็น 63 ปี เริ่มขึ้นแล้ว!

เพิ่มเพื่อน

ความจริงยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด…

Advertisement

เพราะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเท่านั้น โดยสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 5 ครั้ง ขณะนี้จัดไปแล้ว 3 ครั้ง

โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ “การขยายอายุเกษียณให้สอดคล้องกับลักษณะงาน” แต่ยังคงมีเรื่องที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น

• งบประมาณค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

• การจำแนกตำแหน่งตามลักษณะงานของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

Advertisement

• การเตรียมความพร้อม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่ทดแทนคนที่เกษียณอายุ ฯลฯ

คาดว่าภายในปี 2562 นี้ จะได้ข้อสรุปจากการศึกษาที่ชัดเจน และหากจะต้องขยายอายุเกษียณจริงก็จะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ อีกหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

ทั้งนี้ แนวคิดการขยายเวลาเกษียณอายุราชการ เป็นหนึ่งในเรื่องที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้เสนอไว้ต่อรัฐบาล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 61

สำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th หรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงาน ก.พ.

———————-
ภาพ / ข่าว : กลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

You might also like