Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คลิกด่วนที่นี่! ข้อมูลสำคัญในการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Advertisement

0

ข้อมูลสำคัญในการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

>> โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559

Advertisement

>> ปฏิทินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


>> PowerPoint ชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

ที่มา : สทศ. สพฐ.