Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คลิกอ่านที่นี่!! ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ.[29มิ.ย.2559]

Advertisement

ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่
6/2559 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement


เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ศธ. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี

รมว.ศึกษาธิการ
กล่าวให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ดังนี้

 • ฝึกทักษะให้กับเด็ก 

  นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงศึกษาธิการฝึกเด็กให้มีความสามารถและทักษะ 4
  ด้าน คือ การอ่าน การคิด การเขียน และการพูด
  จึงขอให้ทุกองค์กรหลักดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ โดยจะต้องมีการวางแผนงาน
  กำหนดตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบภายใน 3 เดือน ทั้งนี้
  ทุกทักษะมีความสำคัญ
  แต่หน่วยงานอาจเลือกทักษะใดขึ้นมาดำเนินการก่อนก็ได้เช่น การอ่าน
  เพราะเป็นเรื่องที่ทำอยู่แล้ว
  และจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะอื่นๆ ต่อไป และในเร็วๆ นี้
  กระทรวงวัฒนธรรมจะได้เตรียมจัดโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน
  พร้อมทั้งเชิญกระทรวงศึกษาธิการไปร่วมดำเนินการด้วย

 • การซ่อมแซมบ้านพักครู 
  นายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูอีก
  40,000 หลัง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 (จากเดิมปี 2561)
  จึงมอบให้ สพฐ.
  ไปพิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณว่าสามารถเกลี่ยมาดำเนินการเพียงพอหรือไม่
  หากไม่เพียงพอ ก็มีความจำเป็นจะต้องของบกลางจากรัฐบาลต่อไป

 • อาชีวะช่วยน้ำท่วม 
  จากกรณีมีฝนตกแบบกระจายตัวในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
  และฝนตกหนักบางแห่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
  ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุด ซึ่งได้มีอาชีวะอาสา (Fix It
  Center) ออกมาร่วมให้การช่วยเหลือประชาชน
  นายกรัฐมนตรีจึงฝากขอบคุณนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากร
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  ที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ
  และขอให้คงความดีไว้อย่างต่อเนื่อง
  ส่วนการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
  ขอให้อย่ายอมแพ้และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่อไป

 • ยกระดับผลประเมิน
  PISA 
  นายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงศึกษาธิการ
  เร่งยกระดับผลการประเมินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme
  for International Student Assessment : PISA)
  ซึ่งขณะนี้ไทยยังอยู่ในอันดับตามหลังประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ


 • มาตรการความประหยัดและคุ้มค่า
    รมว.ศึกษาธิการ

  ขอให้ผู้บริหารองค์กรหลักกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดอบรมและค่า
  ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
  โดยยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นจริง

  และดำเนินการตามมาตรการควบคุมให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดกับทาง
  ราชการ

 • การขับเคลื่อนงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  (สำนักงาน ก.ค.ศ.)
  โดย รมว.ศึกษาธิการ
  มอบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นประธานการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานทั้งสอง
  ซึ่งจะต้องประชุมหารือในรายละเอียดการดำเนินงานร่วมกัน
  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
  และเร่งขับเคลื่อนงานของทั้งสองหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น


การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขององค์กรหลัก


 • การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
   โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  (สช.) ได้รายงานว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดยะลา
  ซึ่งทรงพอพระทัยการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  จนทำให้นักเรียนมีสัดส่วนการเรียนต่อ และมีทักษะการทำงานมากขึ้น
  ตลอดจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนที่มีคุณภาพได้ด้วย
  อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  และมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเรียนการสอนระบบทางไกล
  แต่ก็ยังพบปัญหาการดำเนินงาน
  คือระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่มีความเสถียรเท่าที่ควร
  ซึ่งจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป และ  สช.ได้เตรียมจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วย


 • การแก้ปัญหาก่อเหตุทะเลาะวิวาท
   
  ภายหลังมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559
  เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา
  สอศ.ได้จัดประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการทำงานร่วมกับวิทยาลัยทั่วประเทศ
  โดยให้ทุกสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
  ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา
  นอกจากนี้ได้ดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาใน 2 ส่วน คือ 1)
  จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
  ตามหมวด 7
  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นเวลา 3 วัน
  ให้ครบถ้วนทั้ง 50,000 คน ภายในเดือนกรกฎาคมนี้
  เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งดังกล่าวได้ 2)
  จัดอบรมนักเรียนนักศึกษา
  ใน 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกัน ได้จัดอบรม
  “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) รุ่นที่ 3”
  เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
  และทักษะชีวิตแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 850 คน
  จาก 43 วิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-1
  กรกฎาคม 2559 ที่หน่วยนาวิกโยธิน หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  ในส่วนของมาตรการป้องปราม
  จัดอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในวิทยาลัยที่ก่อเหตุต่อเนื่อง
  ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน
  นครปฐม


 • ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 
  ขณะนี้ สพฐ.กำลังรวบรวมข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายและจำนวนเงินที่ผู้ปกครองต้องจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัด
  สพฐ.ในแต่ละรายการ นอกเหนือจากรายการที่รัฐบาลอุดหนุน
  ซึ่งจะได้นำไปพิจารณาในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

 • การศึกษาปฐมวัย 
  สกศ.ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล
  และสถานดูแลเด็กเล็ก ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานเกี่ยวกับเด็ก ครู
  สถานที่ต่างๆ เป็นต้น


 • การบริหารงานในภูมิภาค
    สำนักงาน ก.ค.ศ.
  ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า
  ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ใน 4
  ภูมิภาคตลอดช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และมี พ.อ.ณัฐพงษ์
  เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับนโยบายปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
  ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก
  เพราะนอกจากบุคลากรจะมีความเข้าใจในทิศทางการบริหารงานของ กศจ.แล้ว
  ยังได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในคราวเดียวกันด้วย

 • การออกเสียงประชามติ
   สำนักงาน กศน.
  ได้เตรียมการจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
  ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทรา
  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน
  กศน.จังหวัด และอำเภอทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,000 คน


 • การช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้
   
  จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้สำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงเรียน
  เพื่อจัดการดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอีกนั้น 
  สช.ได้รายงานว่า
  ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี

  ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 270/2559 ผลประชุมองค์กรหลัก

You might also like