Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

Advertisement

คลิกอ่านที่นี่!! ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ ตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน

คลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ

1 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
2 ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายและพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ….
3 ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา พ.ศ. ….
4 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระบบหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ….
5 ร่างพระราชบัญญัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา พ.ศ. ….
6 ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ….
7 ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
8 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันครุศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
9 ร่างพระราชบัญญัติการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ….
10 ร่างพระราชบัญญัติการรับรองคุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. ….
11 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….
12 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการและบริหารการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
13 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
14 ร่างพระราชบัญญัติการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการศึกษา พ.ศ. ….
15 ร่างพระราชบัญญัติการกําหนดความผิดเกี่ยวกับการสอบ การรับจ้าง
และการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้อื่น สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ….

หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

เหตุผล

เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ มาตรฐาน
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทันเหตุการณ์
จึงจําเป็นต้องมีการปฏิรูปการจัดทํานโยบาย ระบบ
และโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติขึ้นใหม่
และกําหนดหลักการของการปฏิรูปการศึกษาตาม
อํานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
การกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
การบริหารและการจัดการศึกษาที่
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
และองค์กรภาคประชาสังคม
ภายใต้หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง
การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้
มีการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาของชาติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
อีกทั้งจัดให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนทั้งระบบการศึกษา
ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบและประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีความเข้มข้นและจริงจัง มีการจัดระบบบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่
เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจ และ ความเป็นธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งมีระบบพิทักษ์คุณธรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้ความ
เป็นธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
จึงมีความจําเป็น้องตราพระราชบัญญัตินี้

คลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ


ที่มา : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

You might also like