Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คลิกอ่านเลย!! เอกสาร/หลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙

Advertisement

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1/2559 ซึ่ง

เพิ่มเพื่อน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครมีรายละเอียดดังนี้

1 ใบสมัครคัดเลือก ตามแบบที่กำหนดในเอกสารประกาศรับสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันรับสมัคร ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับ)
2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ  ขนาด  1 นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน  3 รูป

Advertisement

3 ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา  พร้อมส าเนาภาพถ่าย (รับรองสำเนาด้วยนะครับ)   จำนวน  1 ฉบับ

4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนาภาพถ่าย (รับรองสำเนาด้วยนะครับ)     จำนวน  1 ฉบับ

5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ  หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  พร้อมสำเนาภาพถ่าย (รับรองสำเนาด้วยนะครับ)    จำนวน  1  ฉบับ

6 ทะเบียนบ้านฉบับที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก พร้อมสำเนาภาพถ่าย (รับรองสำเนาด้วยนะครับ)   จำนวน  1 ฉบับ

7 บัตรประจำตัวประชาชน  ที่ยังไม่หมดอายุ  พร้อมสำเนาภาพถ่าย (รับรองสำเนาด้วยนะครับ)     จำนวน  1 ฉบับ

Advertisement

8 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย

9 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส  ฯลฯ

10 ใบรายงานประวัติการปฏิบัติการสอน  และให้แนบสำเนาคำสั่งจ้างหรือสัญญาที่แสดงว่ามีการจ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินรายได้สถานศึกษา  รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  จำนวน  1 ชุด

11 เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตามแนบท้ายประกาศนี้ ความยาวไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 3 ชุด

ทั้งนี้  ผู้สมัครรายใดยื่นเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครมีสิทธิ์ ที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ จนเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้  หากสอบคัดเลือกได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุ จึงได้ตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้แต่ต้น  ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป  โดยผู้สมัครรายนั้นไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

*** อย่างไรก็ดีให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดกับเขตฯพื้นที่ ที่ต้องการสมัครอีกครั้งนะครับ******

ที่มา : สพป. นภ. 1

You might also like