คลิกเลยที่นี่! ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 80 ข้อ พร้อมเฉลย

6857

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยมาทุกท่านได้ลองฝึกทำเพื่อให้สามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยตามที่ต้องการได้ จำนวน 80 ข้อ ครับ ซึ่งมีข้อสอบดังต่อไปนี้ครับ

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ ครู”
ก. ครูเป็นอาชีพหนึ่งของสังคมไทย
ข. ครูเป็นวิชาชีพหนึ่งในสังคมไทย
ค. ครูเป็นทั้งอาชีพและวิชาชีพ
ง. ครูจัดเป็นกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพก็ได้

2. ความเข้าใจโดยทั่วไปแล้วหากกล่าวถึง “ครู” มักจะให้ความหมายตรงกับข้อใด
ก. คารวะหรือเคารพ
ข. การตระหนักหรือจดจ่อในความดี
ค. ผู้นำทางปัญญา
ง. ผู้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวิชา

3. หากจะจำแนกประเภทครูตามลักษณะงาน “ครูผู้ช่วย” จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. ครประจำบ้าน
ข. ครูประจำโรงเรียน
ค. ครูประจำวัด
ง. ครูประจำโลก

4. ข้อใดจัดเป็นอานิสงส์ที่ครูพึงได้จากการเป็นครู
ก. ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคล
ข. ให้ความสว่างแก่โลก
ค. ยกวิญญาณคนให้เป็นมนุษย์
ง. เพิ่มคุณธรรมของความเป็นมนุษย์

5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นตัวชี้วัดของการเป็นวิชาชีพชั้นสูงของครู
ก. มีคุรุสภาเป็นองค์กรดูแลวิชาชีพครู
ข. กำหนดค่าตอบแทนสูงเหมาะกับอาชีพ
ค. บริการการศึกษาด้วยวิธีแห่งปัญญา
ง. มีมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ

6. การที่ครูคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็น ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญใดที่กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ก. มีอิสระในการทำงาน
ข. ฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ปี
ค. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ง. มีองค์กรวิชาชีพครู

7.
จากปัญหาสังคมในปัจจุบันทำให้นักเรียนมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามกระแส
วัฒนธรรมของโลกตะวันตก เช่นการเที่ยวกางคืน การแต่งกาย
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการเน้นวัตถุนิยม เป็นต้น
ดังนั้นบทบาทของครูตามข้อใดที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

ก. การพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
ข. ผู้นำทางความคิดให้สังคมและชุมชน
ค. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ง. สร้างค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์

8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของครูที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง
ก. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้
ข. รับผิดชอบโครงการวิชาการของโรงเรียน
ค. เป็นที่ปรึกษากรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
ง. พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

9. กิจที่ผู้เป็นครูจำเป็นต้องกระทำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์
การกระทำอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม
ตามกฏหมายหรือด้วยสำนึกในความถูกต้องและเหมาะสม

ก. หน้าที่ของครู
ข. บทบาทของครู
ค. ความรับผิดชอบของครู
ง. หน้าที่ความรับผิดชอบของครู

10. บทบาทหน้าที่ของครูตามข้อใดมีเป้าหมายแตกต่างจากข้ออื่น
ก. การเสริมสร้างสมรรถภาพด้านวิชาการแก่ตนเอง
ข. ฝึกอบรม ค่านิยม คุณธรรมที่ดีแก่ศิษย์
ค. แนะแนวการศึกษา อาชีพ
ง. ดูแลสอดส่องป้องกันทรัพย์สินโรงเรียน

11. “ครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้” จัดอยู่ในคุณลักษณะที่ดีของครูตามข้อใด
ก. ครูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ข. ครูตามพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทฯ
ค. ครูตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
ง. ครูตามอุดมคติ

12. การที่ครูเคร่งครัดในจรรยาบรรณ ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดีตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามข้อใด
ก. คุณสมบัติด้านศักยภาพ
ข.คุณลักษณะด้านความสามารถ
ค. คุณลักษณะด้านวิชาชีพ
ง. คุณลักษณะด้านทักษะ

13. “เป็นครูต้องมีความรู้ในวิธีสอน” จัดอยู่ในคุณลักษณะของครูตามข้อใด
ก. คุณลักษณะด้านความรู้
ข. คุณลักษณะด้านการคิด
ค. คุณลักษณะด้านค่านิยม
ง. คุณลักษณะด้านความสามารถ

14. ข้อใดจัดว่าเป็นคุณลักษณะด้านค่านิยมของข้าราชการครู
ก. การมีความรู้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ข. การมีความคิดสร้างสรรค์
ค. มีความภูมิใจในอาชีพ
ง. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

15. ท่านคิดว่าข้อใดเป็นความคาดหวังสูงสุดของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครู
ก. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ตนสอน
ข. มีความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
ค. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
ง. มีจิตวิญาณที่เหมาะสมกับความเป็นครู

16. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกว่า “สมรรถนะ” มีด้านใดบ้าง
ก. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป
ข. สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
ค. สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน
ง. สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะประจำสายงาน

17. กฎหมายใดที่กำหนดให้ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ข. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

18. ทำไมครูถึงต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ก. กฎหมายกำหนดให้มี
ข. เพราะเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ค. มีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับ
ง. เพราะเป็นวิชาชีพควบคุม

19. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูไม่ถูกต้อง
ก. จรรยาบรรณวิชาชีพถูกกำกับด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกกำกับด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ค. หากผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. หากปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

20. องค์กรที่มีหน้าที่ กำกับดูแลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. คณะกรรมการคุรุสภา
ง. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อบังคับ
ข. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อกำหนด
ค. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อบัญญัติ
ง. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อปฏิบัติ

22. ข้อใดเป็นมาตรฐานวิชาชีพครู
ก. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน
ค. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานความรู้ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน

23. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพหมายถึงข้อใด
ก. ครูมีมาตรฐานความรู้
ข. ครูมีมาตรฐานประสบการณ์
ค. ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ง. ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติตน

24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มาตรฐานวิชาชีพมี 3 ด้าน
ข. จรรยาบรรณวิชาชีพมี 5 ด้าน
ค. จรรยาบรรณวิชาชีพมี 9 ข้อ
ง. มาตรฐานการปฏิบัติงานมี 9 ข้อ

25. ข้อใดเป็นจรรยาบรรณต่อตนเองของวิชาชีพครู
ก. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
ข. มีวินัยและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ค. ศรัทธาในอาชีพครู
ง. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

26. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณครูต่อผู้รับบริการ
ก. รัก เอาใจใส่ ช่วยเหลือ เมตตาเด็กนักเรียน
ข. แนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
ค. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ง. ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่

27. หากข้าราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. อาจถูกลงโทษอาญา
ข. อาจถูกลงโทษทางวินัย
ค. อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. ข้อ ข และ ค ถูก

28. โทษที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ภาคทัณฑ์
ค. พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

29. หากประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพจนถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะส่งผลต่อข้อใดน้อยที่สุด
ก. ไม่สามารถประกอบอาชีพครูได้
ข. ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งได้
ค. ไม่สามารถรับเงินวิทยฐานะ
ง. หากปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจผิดอาญา

30. ความดีงามในจิตใจหมายถึงข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ค่านิยม
ง. คุณธรรมจริยธรรม

31. ครูนิภาเป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ตรงกับหลักทศพิธราชธรรมข้อใด
ก. อาชวะ
ข. มัทวะ
ค. ตะบะ
ง. อวิหิงสา

32. คุณธรรมของครูสามารถสังเกตจากสิ่งใด
ก. การซักถาม
ข. การใช้เหตุผล
ค. การประพฤติปฏิบัติ
ง. การยกย่องนับถือ

33. ความลำเอียง 4 ประการ คือหลักธรรมข้อใด
ก. วุฒิธรรม
ข. ธรรมจักร
ค. อคติ
ง. อบายมุข

34. ดารุณีเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่รักของเพื่อน ดารุณีมีคุณธรรมข้อใด
ก. สังคหวัตถธรรมุ
ข. พรหมวิหารธรรม
ค. ฆราวาสธรรม
ง. อริยสัจธรรม

35. ไม่ใช่คุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้เมื่อพิธีเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี (วันที่ 9 มิถุนายน 2549)
ก. ขยันหมั่นเพียรอดทน
ข. ช่วยเหลือเกื้อกูลประสานประโยชน์
ค. การประพฤติปฏิบัติด้วยสุจริต
ง. คิดทำในสิ่งดี

36. ข้อใดเป็นจริยธรรมที่ไม่พึงประสงค์สำหรับครู
ก. นำนักเรียนให้พ้นทางเสื่อม
ข. ไม่ตักเตือนทำโทษนักเรียนที่ประพฤติผิด
ค. รักษาชื่อเสียงของเพื่อนครู
ง. สุภาพ เรียบร้อย มีระเบียบวินัย

37. ความรู้สึก ความเชื่อ สิ่งที่ปรารถนาของครูและได้ปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
ก. คุณธรรมของครู
ข. จริยธรรมของครู
ค. ค่านิยมของครู
ง. จรรยาบรรณของครู

38. ครูมีความคิดสร้างสรรค์ กว้างไกล ลึกซึ้ง เป็นคุณธรรมด้านใด
ก. ศิล
ข. วิริยะ
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา

39. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่ดีของข้าราชการยุคใหม่
ก. ค่านิยมในระบบคุณธรรม
ข. ค่านิยมยึดถือระบบอาวุโส
ค. ค่านิยมมุ่งผลประโยชน์ประชาชนมาก่อน
ง. ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

40. “ I AM READY” จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ค่านิยม
ง. วิสัยทัศน์

41. เป็นค่านิยมที่ดีของครู
ก. กล้าหาญ
ข. ฟุ่มเฟือย
ค. ยกย่องผู้มีอำนาจมีอิทธิพล
ง. ง่ายๆตามสบาย

42. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของวินัย
ก. ระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติ
ข. ประสิทธิภาพการทำงาน
ค. วินัยต่อระบบราชการ
ง. ไล่ออก ปลดออก

43. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของวินัยข้าราชการครู
ก. ข้อปฏิบัติ
ข. ข้อบังคับ
ค. ระเบียบ
ง. แบบแผนปฏิบัติ

44. วินัยข้าราชการครูกำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก. พรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ข้อบังคับของคุรุสภา

45. ข้อใดเป็นลักษณะความผิดวินัยข้าราชการครู
ก. วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง
ข. วินัยต่อตนเอง วินัยต่อผู้อื่น
ค. วินัยขั้นต่ำ วินัยขั้นสูง
ง. วินัยทั่วไป วินัยถูกลงโทษ

46. พฤติกรรมของครูที่กำหนดให้เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ก. แตกแยกความสามัคคี
ข. ทุจริตต่อหน้าที่
ข. คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ
ง. ละเมิดทางเพศนักเรียน

47. ความผิดทางวินัยข้อใดร้ายแรงที่สุด
ก. การจงใจไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเบียบของทางราชการ
ข.การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ค. การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการ
ง. การเปิดเผยความลับของทางราชการ

48. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับโทษทางวินัยของข้าราชการครู
ก. โทษทางวินัยมีสองสถานคือไม่ร้ายแรงและร้ายแรง
ข. ทำทัณฑ์บนไม่ใช่โทษทางวินัย
ค. ให้ออกเป็นโทษทางวินัย
ง. จะไม่ได้รับบำนาญหากถูกไล่ออก

49. หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาความดีความชอบให้ดำเนินการตามข้อใด
ก. ทำบัตรสนเท่ห์
ข. ร้องเรียน
ค. ร้องทุกข์
ง. อุทธรณ์

50. อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยถูกตัดเงินเดือนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
ข. ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
ค. ต่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษาภายใน30 วัน
ง. ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 30 วัน

51. วิธีการจูงใจใดที่ใช้กำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไทยเพื่อการพัฒนาสังคมให้ได้มากที่สุด
ก. การปลูกฝังค่านิยมไทยที่พึงประสงค์
ข. การให้รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย
ค. การให้ปฏิบัติตามคำสอนและพิธีกรรมทางศาสนา
ง. การสั่งสอนให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

52. เป็นหน้าที่ของครูในฐานะพลเมืองที่ดี
ก. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
ค. อบรมสั่งสอนศิษย์
ง. เคารพกฎหมายบ้านเมือง

53. ครูที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง จะมีลักษณะเป็นเช่นใด
ก. ทำงานตามตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ข. ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย
ค. ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร
ง. กระทำการใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

54. พฤติกรรมของผู้ใดมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด
ก. มาลีแนะนำเพื่อนๆให้ช่วยกันรักษาป่าไม้
ข. นฤมลแนะนำให้ชาวบ้านขายข้าวในราคาประกัน
ค. ศักดาแนะนำให้เยาวชนเข้าวัดฟังธรรม
ง. หนุงหนิงเปิดโรงเรียนกวดวิชาสอนเด็กชนบท

55. ข้าราชการครูรายใดไม่ได้ปฏิบัติตนตามกฎหมายกำหนดหน้าที่ไว้
ก. ครูดาราเปิดร้านขายของชำ มีภาระค่าใช่จ่ายสูงจึงยังไม่ไปชำระภาษี
ข. ครูยุทศักดิ์ไม่ได้สมัครเข้าเป็นทหารประจำการเพราะได้รับแต่งตั้งเป็นครู
ค. ครูวิชากำพร้าบิดามารดาจึงไม่มีโอกาสเรียนต่อปริญญา
ง. ครูสุชัยไม่พกบัตรประจำตัวข้าราชการ

56. ข้อใดคือคุณลักษณะที่ไม่ดีของครูในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี
ก. มีความรักความสามัคคี
ข. การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ค. การประสาน ประนีประนอม
ง. รักษาผลประโยชน์กลุ่มครูด้วยกัน

57.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ครูเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ก. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
ข. สร้างความความเข้าใจที่ก่อการแตกแยก
ค. สร้างความร่วมมือ
ง. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

58. ข้อใดคือประโยชน์ของการมีมนุษยสัมพันธ์หรือการปรับของครูที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
ก. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนครู
ข. เพื่อป้องกันความขัดแย้ง สงสัย ระแวงกัน
ค. เพื่อประสิทธิภาพของการสอน
ง. เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา

59.มนุษย์สัมพันธ์ของครูจัดอยู่ในข้อใด
ก. บุคลิกภาพ
ข. นิสัย
ค. ความสามารถ
ง. ทักษะ

60. พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ขั้นสูงสุด
ก. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอก เห็นใจ
ข. เสนอแนวทางเลือกในปัญหาที่เกิดขึ้น
ค. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและนำเสียง ให้เหมาะสมกับบุคคลที่ติดต่อทุกระดับทุกกลุ่ม
ง. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

61. การมีมนุษย์สัมพันธ์และการปรับตัวที่ดีของครู เพื่อให้ให้ตนเองมีความสุขในการทำงาน เพื่อนมีความสุข
องค์กร สังคมมีประสิทธิภาพ ครูควรดำเนินการตามข้อใดน้อยที่สุด
ก. รู้จักตนเอง
ข. รู้จักบุคคลอื่น
ค. รู้จักหน่วยงาน องค์กร สังคม
ง. รู้จักความเป็นไปของโลกในอนาคต

62. รับฟังความคิดเห็น คำติชม และปรับปรุงแก้ไขงานการสอน เป็นการปรับตัวของครูในเรื่องใด
ก. การสร้างความสำเร็จ
ข. การสร้างความประทับใจ
ค. การปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำงาน
ง. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ตนเอง

63. หลักของการมีมนุษย์สัมพันธ์
ก. รู้ตน รู้ผู้อื่น รู้สังคม
ข. รู้ตน รู้สังคม รู้สิ่งแวดล้อม
ค. รู้ตน รู้คน รู้หน่วยงาน
ง. รู้ตน รู้คน รู้สิ่งแวดล้อม

64. ครูควรสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับใครน้อยกว่าข้ออื่น
ก. กับนักเรียน
ข. กับเพื่อนครูผู้บริหาร
ค. กับผู้ปกครอง
ง. กับนักการเมืองทองถิ่น

65.ทำไมครูถึงต้องทำงานเป็นทีม
ก. เพราะในโรงเรียนมีคนหลายพวก
ข. การทำงานเป็นทีมเป็นการบริหารงานสมัยใหม่
ค. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
ง. ข้าราชการมักขัดแย้งกัน

66. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ทีมทุกทีมเป็นกลุ่ม
ข. ทีมบางทีมเป็นกลุ่ม
ค. กลุ่มทุกกลุ่มเป็นทีม
ง. กลุ่มรวมตัวกันเป็นทีม

67. ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่า “ ทำไมเราต้องทำงานเป็นทีม”
ก. สมาชิกทีมมีส่วนทำให้งานสำเร็จ
ข. บางครั้งการทำงานเป็นส่วนๆได้ผลดีกว่าการรวมเป็นที
ค. ทีมงานจะสำเร็จหากมีเป้าหมายการทำงานเดียวกัน
ง. จุดเด่น จุดดีของคนในทีมจะช่วยการทำงานลุล่วง

68. คำพังเพยหรือวลีใดไม่สะท้อนกระบวนการการทำงานเป็นทีมได้ดีที่สุด
ก. มือขวา
ข. สองหัวดีกว่าหัวเดียว
ค. เข้าขา
ง. มีเพื่อนคู่คิดมีมิตรคู่กาย

69. “เรามิอาจอยู่ได้เพียงลำพัง หากแต่ต้องพึ่งพาผู้อื่น เพราะเรามิได้มีความรู้ความสามารถที่จะทำทุกๆสิ่งทุกๆ อย่างได้ เราจึง……..”
ก. มีการทำงานเป็นทีม
ข. มีทักษะสื่อสารที่ดี
ค. มีการปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ง. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

70. พฤติกรรมใดเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นทีม
ก. สานต่อความคิดที่เป็นนโยบาย
ข. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ค. มั่นใจ ตัดสินใจ ไม่ทบทวน
ง. อดทน ไม่บ่นแม้งานยุ่งยาก

71. ครูไม่ควรปฏิบัติตัวอย่างไรหากต้องการเป็นสมาชิกของทีมที่ดี
ก. ตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน
ข.เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม
ค. มีความรับผิดชอบสูงในภาระหน้าที่ของตนเอง
ง. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ

72. ทีมจะมีประสิทธิภาพเว้นแต่
ก. บรรยากาศตึงเครียดเป็นทางการ
ข. ทีมมีการอภิปราย มีส่วนร่วม
ค. ยอมรับเป้าหมายของงานร่วมกัน
ง. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

73. ความคิดสร้างสรรค์มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด
ก. คิดถูก
ข. คิดรอบคอบ
ค.คิดสมเหตุสมผล
ง. คิดพัฒนา

74. คำกล่าวใดเข้าลักษณะคิดสร้างสรรค์
ก. น้ำมีครึ่งแก้ว
ข. น้ำมีแค่ครึ่งแก้ว
ค. น้ำมีตั้งครึ่งแก้ว
ง. น้ำมีแค่นี้เอง

75. การมีความคิดสร้างสรรค์ของครูตามข้อใดไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่
ก. การสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
ข. การพัฒนาสื่อการสอน
ค. การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ง. การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน

76. ครูจะฝึกตนเองอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ก. คิดรอบด้าน คิดรอบคอบ
ข. จัดระบบความคิด สลัดความคิดแบบเก่าๆ
ค. ฟัง คิด ถาม เขียนบ่อยๆ
ง. ถูกทุกข้อ

77. สิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการความรู้
ก. ความรู้ความสามารถบุคลากร
ข. ข้อมูล
ค. การค้นคว้า
ง. การพัฒนางาน

78. เป้าหมายสูงสุดของการจัดการความรู้ของครูคือข้อใด
ก. พัฒนาตัวครู
ข. พัฒนาโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ค. พัฒนาการสอน
ง. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน

79. ข้อใดเป็นแหล่งความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge)
ก. ปราชญ์ชาวบ้าน
ข. สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
ค. อินเตอร์เน็ต
ง. ห้องสมุด

80. เหตุผลสำคัญที่สุดที่โรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ก. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน
ข. กฎหมายกำหนดให้ประชาชนเป็นกรรมการโรงเรียน
ค. เป็นที่เรียนบุตรหลายคนในชุมชน
ง. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ที่มา : http://www.kruchiangrai.net/