คลิกเลยที่นี่!! แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 100 ข้อ

2404

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอแนวข้อสอบครูผู้ช่วยจำนวน 100 ข้อ ซึ่งเป็นแบบาม-ตอบ มาให้ทุกท่านได้นำไปเตรียมตัวกัน โดยข้อมูลทั้งหมดได้รับความอนุเคราะห์จาก ทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม เป็นอย่างสูงครับ

อยากสอบติดครูผู้ช่วย คลิกเข้าอบรมได้ที่นี่ครับ

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู ถามตอบ 100 ข้อ

 

1. โทษทางวินัยร้ายแรงคืออะไร

ตอบ ปลดออก ไล่ออก

2. จรรยาบรรณวิชาชีพครูหมายถึงอะไร

ตอบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

3. สถาบันวิชาชีพครูคือสถาบันใด

ตอบ คุรุสภา

4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้ได้กี่ปี

ตอบ 5 ปี

5.มาตรฐานวิชาชีพครูกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพใด

ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติตน

6. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือเท่าไร

ตอบ 500 บาท

7. ธรรมะคุ้มครองโลกคือหลักธรรมใด

ตอบ โลกบาลธรรม (หิริโอตัปปะ)

8.หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีที่สุด

ตอบ สังคหวัตถุ 4

9.หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมใด

ตอบ อิทธิบาท 4

10.มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่มาตรฐาน อะไรบ้าง

ตอบ 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน

11. ผู้ที่จะรับราชการครูต้องมีอายุเท่าใด

ตอบ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

12. ผู้ที่จะเข้ารับใบประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุเท่าใด

ตอบ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

13. จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีกี่จรรยาบรรณ

ตอบ 5 จรรยาบรรณ

14.หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู

ตอบ คุรุสภา

15.โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีกี่สถาน

ตอบ 5 สถาน

16.โทษพักใบอนุญาตผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี

ตอบ ไม่เกิน 5 ปี

17. คุณธรรม หมายถึงอะไร

ตอบ สภาพคุณงามความดีความประพฤติที่ดี การทำให้เกิดคุณงามความดี อุปนิสัยอันดีงาม

18. คำว่าวินัย คืออะไร

ตอบ กฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามหากฝ่าฝืนต้องรับโทษ

19.“ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่” เราเรียกว่าอะไร

ตอบ การละทิ้งหน้าที่

20.ข้าราชการอยู่ที่ทำการแต่ไม่ทำงาน เราเรียกว่าอะไร

ตอบ การทอดทิ้งหน้าที่

21. การอุทธรณ์ หมายถึงอะไร

ตอบการที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ได้ยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ร้อง

22.การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย จะต้องอุทธรณ์โดยใคร

ตอบอุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น

23.โทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการจะต้องอุทธรณ์ต่อที่ใด

ตอบ ก.ค.ศ.

24. เมื่อมีการอุทธรณ์มายังอ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. ต้องพิจารณาอุทธรณ์ภายในกี่วัน

ตอบ 90 วัน

25. การร้องทุกข์ หมายถึงอะไร

ตอบการที่ผู้ถูกกระทบสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งของฝ่าย ปกครองขอความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่ง

26.การร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ต่อที่ใด

ตอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

27.การร้องทุกข์จะต้องกระทำภายในกี่วัน

ตอบ ภายใน 30 วัน

28. คำว่า จริยธรรมหมายถึงอะไร

ตอบหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย

29. คำว่า คุณธรรมหมายถึงอะไร

ตอบหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

30. คำว่า ศีลธรรมหมายถึงอะไร

ตอบหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย

31. ธรรมที่ทำให้งานสำเร็จเรียกว่าอะไร

ตอบ อิทธิบาท 4

32.หลักธรรมแห่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เรียกว่าอะไร

ตอบ สังคหวัตถุ

33. ธรรมขอคนดีประกอบด้วยธรรมกี่ประการ

ตอบ 7 ประการ (สัปปุริสธรรม)

34. ธรรมของผู้ครองเรือนประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ สัจจะ(ความซื่อสัตย์ต่อกัน)

จาคะ (ความเสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีน้ำใจ)

35. กาลามสูตรมีทั้งหมดกี่ประการ

ตอบ 10 ประการ

36. คุณธรรมพื้นฐานประกอบด้วย คุณธรรม 8 ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

37.มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คืออะไร

ตอบข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

38.มาตรฐานความรู้ต้องมีความรู้อยู่กี่ข้อ

ตอบ 9 ข้อ

39.การพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์เป็นจรรยาบรรณในด้านใด

ตอบจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

40. ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ เป็นจรรยาบรรณด้านใด

ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

41.พึงปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม เป็นจรรยาบรรณด้านใด

ตอบ จรรยาบรรณต่อสังคม

42.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีกี่ประเภท

ตอบ 4 ประเภท

43.การขอต่อใบอนุญาตให้ยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน

ตอบ ไม่น้อยกว่า 180 วัน

44.ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือเท่าใด

ตอบ ฉบับละ 200 บาท

45. ค่าใบแทนใบอนุญาตฉบับละเท่าใด

ตอบ 200 บาท

46. สมรรถนะ หมายถึงอะไรบ้าง

ตอบ ความรู้ ทักษะคุณลักษณะของบุคคล พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา

47. สมรรถนะมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ 3 ประเภท ได้แก่สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน สมรรถนะส่วนบุคคล

48. เมตตา กรุณา มุทิตาอุเบกขา เป็นองค์ประกอบของหลักธรรมใด

ตอบ พรหมวิหาร

49. พรหมวิหารเป็นหลักธรรมประจำใจของใคร

ตอบธรรมประจำใจของผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่

50. การประสานงานควรจะประสานสิ่งใดก่อน

ตอบ ประสานคน

51.คุณธรรมของครูสังเกตได้จากอะไร

ตอบ การประพฤติปฏิบัติ

52. ค่านิยม หมายถึงอะไร

ตอบความเห็นเกี่ยวกับชีวิตและความประพฤติ

53.ผู้ที่ประกอบอาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษอย่างไร

ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

54. ผู้ที่ประกอบอาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับการระวางโทษอย่างไร

ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

55.ผู้ที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษอย่างไร

ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

56. คุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีดำรัสเนื่องในงานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ การรักษาความสัตย์ การรู้จักข่มใจตนเองความอดทนอดกลั้น และอดออม การรู้จักละวางความชั่ว

57.ธรรมที่สั่งสอนให้คนไม่เชื่องมงาย คือหลักธรรมใด

ตอบ กาลามสูตร

58. สังคหวัตถุประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาสมานัตตา

59. อิทธิบาท 4ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ ฉันทะ วิริยะ จิตตะวิมังสา

60. สมานัตตาเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมใด

ตอบ สังคหวัตถุ 4

61.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัย ซึ่งอยู่ในมาตราใด

ตอบ มาตรา 82

62.แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เรียกว่าอะไร

ตอบ แบบ คส.01

63.บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่ประเภท

ตอบ 5 ประเภท

64.คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต้องมีกี่คน

ตอบ อย่างน้อย 3 คน

65. คุณธรรม จริยธรรมของครูมีกี่ประการ

ตอบ 20 ประการ

66. อุเบกขาเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมใด

ตอบ พรหมวิหาร

67. โสรัจจะมีความหมายว่าอย่างไร

ตอบ ความสงบเสงี่ยม

68. วิมังสามีความหมายว่าอย่างไร

ตอบ การหมั่นตริตรอง

69.การจูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน ถือว่ามีคุณธรรมข้อใด

ตอบ กรุณา

70. มาตรฐานการปฏิบัติมีทั้งหมดกี่ข้อ

ตอบ 12 ข้อ

71. วัฒนธรรม คืออะไร

ตอบ แบบแผนการกระทำ

72. ขนบธรรมเนียมประเพณี คืออะไร

ตอบสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม

73. อัตตัญญตาเป็นองค์ประกอบของหลักธรรมใด

ตอบ สัปปุริสธรรม

74.การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอยู่ในมาตราใดของบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบ มาตรา 86

75. โทษทางวินัย มีอะไรบ้าง

ตอบ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก

76. การสืบสวนเป็นทางการมีลักษณะอย่างไร

ตอบการสืบสวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

77.การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกี่วันถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ตอบ เกินสิบห้าวัน (15 วัน)

78. อุดมการณ์ครู 5 ประการประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ เต็มรู้ เต็มใจ เต็มเวลาเต็มคน เต็มกำลัง

79. มัตตัญญตามีความหมายว่าอย่างไร

ตอบ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

80. ปิยวาจามีความหมายว่าอย่างไร

ตอบการพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

81. มุทิตา มีความหมายว่าอย่างไร

ตอบความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

82. การเอาใจฝักใฝ่ไม่ทอดทิ้งธุระ คือคุณธรรมอะไร

ตอบ จิตตะ

83.การสร้างความพอใจในการทำงาน เป็นคุณธรรมอะไร

ตอบ ฉันทะ

84. ความวางใจเป็นกลางเป็นคุณธรรมอะไร

ตอบ อุเบกขา

85.การประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นคุณธรรมอะไร

ตอบ อัตถจริยา

86. ฆราวาสธรรมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ตอบ สัจจะ และจาคะ

87.การตั้งใจถ่ายทอดวิชาการนั้น เป็นจรรยาบรรณในด้านใด

ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้เรียน

88.การพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ เป็นจรรยาบรรณในด้านใด

ตอบ จรรยาบรรณต่ออาชีพ

89. ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นจรรยาบรรณในด้านใด

ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้เรียน

90. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ 2 ประเภท คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

91.ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทใด

ตอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

92.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงในกรณีใดบ้าง

ตอบ ใบอนุญาตหมดอายุถูกสั่งเพิกถอน ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

93.สมรรถนะที่สังเกตได้หรือเห็นได้ ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ ความรู้ ทักษะ

94.สมรรถนะที่เป็นแนวคิดของตนเอง ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ ทัศนคติและค่านิยม

95.สมรรถนะหลักประกอบด้วยกี่สมรรถนะ

ตอบ 5 สมรรถนะ

96.สมรรถนะประจำสายงานประกอบด้วยกี่สมรรถนะ

ตอบ 6 สมรรถนะ

97. สมรรถนะที่อยู่ลึกลงไปได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ แรงจูงใจและคุณลักษณะส่วนบุคคล

98. David Mccleland ได้เปรียบสมรรถนะของคนเสมือนกับสิ่งใด

ตอบ ภูเขาน้ำแข็ง

99.ภูเขาน้ำแข็งส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำ เป็นสมรรถนะแบบใด

ตอบสามารถสังเกตและจัดได้ง่าย

100.การพัฒนาผู้เรียนเป็นสมรรถนะประเภทใด

ตอบ สมรรถนะประจำสายงาน

อยากสอบติดครูผู้ช่วย คลิกเข้าอบรมได้ที่นี่ครับ สอบถามการจองที่นั่งอบรม/สั่งหนังสือ/สอบถามอื่นๆ

093-3431678
,098-6329918, 061-6434656 ,080-0879776,