ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556

1900

ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556

ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. “กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556

สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวความคืบหน้า เกี่ยวกับการพิจารณาคําขอทบทวนคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาแจ้งให้ทุกท่าน ได้รับทราบ

ตามที่ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง การพิจารณาดําเนินการคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ว 13/2556 ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอทบทวนมายังสํานักงาน จํานวน 1,933 ราย ซึ่งสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบทาง สถานี ก.ค.ศ. ไปแล้วนั้น

สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอแจ้งให้ทราบความคืบหน้าว่าขณะนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทําประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติขอข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ ว 13/2556 เพื่อทําหน้าที่พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,933 ราย เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม ซึ่งนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ซึ่งคาดว่าหลังจากปีใหม่เป็นต้นไป จะสามารถจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจคณะนี้เพื่อพิจารณา คําขอทบทวนได้ หากผลการพิจารณาหรือมีความคืบหน้าเป็นประการใด จะได้แจ้งให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ขอทบทวนทราบ ต่อไป

สํานักงาน ก.ค.ศ. 29 ธันวาคม 2563

ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556
ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.