ความคืบหน้า โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 2

1492

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ส.ค.ศ.ท.) ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ค Surawat Thongbu สุรวาท ทองบุ
เกี่ยวกับความคืบหน้า โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 2 ดังนี้
รมต.ศธ.
เห็นชอบ และให้อนุ กก. จัดทำรายละเอียด และขณะนี้กำลังเสนอ
รมต.ศธ.แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการ
และคณะอนุฯคัดเลือกสถาบันและนิสิตนักศึกษา
คณะอนุฯ เสนอระบบผลิตครู ต่อ รมต.ศธ. ดังนี้
1. ครู 5 ปี เข้าเรียนปี 58-62 แยกเป็น ปีละ 2,450-4,050 คน
1.1 มีอัตรารองรับการบรรจุและทุนเรียน
1.2 มีอัตรารองรับการบรรจุ ไม่มีทุนเรียน
2. ครู ป.บัณฑิต (1 ปีครึ่ง) เข้าเรียนปี 58-62 ปีละ 550-950 คน
2.1 มีอัตรารองรับการบรรจุและทุนเรียน
2.2 มีอัตรารองรับการบรรจุ ไม่มีทุนเรียน
3. ครู 5 ปี คัดเลือกผู้เรียน รหัส 53-57 ปีละ 2,000 คน (สพฐ.1,900 คน สอศ. 100 คน) ดำเนินการคัดเลือกเข้าโครงการในปี 2558 นี้
รายละเอียด รอคณะกรมการโครงการคุรุทายาท และอนุฯ คัดเลือกสถาบันและนิสิตนักศึกษา พิจารณา หลัง รมต.ศธ. มีคำสั่งแต่งตั้งแล้ว
สรุปโดย
สุรวาท ทองบุ ประธาน ส.ค.ศ.ท. (อนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู ศธ.)
-ขอบคุณที่มา : www.facebook.com/surawat.th