Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย

Advertisement

ร่างรัฐธรรมนูญนี้ อาจจะถูกมองว่าละทิ้งการศึกษาในระดับมัธยมปลาย แต่
การสนับสนุนการศึกษายังมีระยะเวลานานเท่าเดิม
เพียงแต่เปลี่ยนมาสนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย
หรือการศึกษาก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง การ
ศึกษาระดับปฐมวัยนี้ อันที่จริงเป็นการศึกษาขั้นที่สำคัญที่สุด
การที่ร่างรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญต่อการศึกษาระดับปฐมวัย
(ก่อนวัยเรียน)นั้นถูกต้องแล้ว การจัดงบประมาณให้การศึกษาเด็กปฐมวัยตามร่ารัฐธรรมนูญนั้นนั้นถูกต้องแล้ว
ปัญหาสำคัญอยู่ที่จะจัดระบบการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยกันถูกต้องเหมาะสมเพียง
ใด ?

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

       
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างไร และจัดอย่างไร
จึงจะถูกต้องเหมาะสม ที่จะทำให้เด็กปฐมวัยพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ การศึกษาระดับเริ่มแรกนี้สำคัญมาก น่าเสียดายที่คนมักจะเข้าใจผิด วัยเจ็ดปีแรกของมนุษย์นั้น กำหนดคุณสมบัติของคนเราเกือบจะทั้งหมด การให้การศึกษาในเจ็ดปีแรกของคนเราจึงสำคัญที่สุด เราอยากจะให้ลูกหลานของเราเป็นเด็กและเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหน การเรียนรู้การศึกษาในเจ็ดปีแรกนี่แหละ มีความหมายที่สุด

     
 หากวาพื้นฐานในวัยนี้ได้ดี
ลูกหลานของเราก็จะมีความสุขในการเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ
ทำให้เด็กมีความคิดร้างสรรค์ มีความมั่นใจรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม
รู้จักคิด รู้จักพูด รู้จักแก้ไขปัญหา
รู้จักค้นหาคำตอบหรือมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สังคมและสติปัญญา
พร้อมที่จะเรียนในระดับสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพและศักยภาพ 

     
แต่ถ้าหากการศึกษาของเด็กปฐมวัยผิดพลาด เด็กต้องถูกบังคับเรียนเขียน
อ่านด้วยความทุกข์ ในสิ่งที่ยังไม่มีความพร้อม
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะไม่เคยถูกปล่อยและส่งเสริมให้คิดอย่างอิสระ
ไม่รู้จักแก้ปัญหา
เก็บกดที่ไม่ได้เล่นไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่วัยเด็กควรได้ทำ
เมื่อเด็กมีโอกาสก็จะหาวิธีที่จะชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปโดยไม่สนใจว่าจะถูก
หรือผิด ซึ่งก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กส่วนหนึ่งมีปัญหา
การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยยังถูกเข้าใจผิดอยู่มาก

     
การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยไม่ใช่จับเด็กมาเขียนมาอ่านอย่างจริงจัง
เหมือนกับเด็กประถม เด็กมัธยม
เพราะนั่นคือการทำร้ายพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก
และสร้างความเครียดอย่างคาดไม่ถึง การศึกษาปฐมวัยมิใช่การบังคับให้เด็ก
หรือลูก หลานของตนต้องอ่านออก เขียนได้ตั้งแต่วัยอนุบาล โดยมีการเรียนพิเศษ
มีการบ้าน มีแบบฝึกหัดเป็นเล่มๆ
ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความพร้อมของเด็กเลยว่าเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเป็น
อย่างไร เด็กมีการใช้มือ
ควบคุมกล้ามเนื้อเล็กได้ดีแล้วหรือยังที่บังคับให้เขาจับดินสอเขียนตามที่
ผู้ใหญ่กำหนด ซึ่งเด็กบางคนยังหยิบจับอะไรได้ไม่ดีเลย

     
 การศึกษาปฐมวัยมิใช่การบังคับให้เด็กนั่งเรียนอย่างจริงจัง
หน้าติดกับสมุดแบบฝึกหัด มือจับดินสออยู่ตลอดเวลา  เด็กไม่มีโอกาสได้เล่น
ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนหรือผู้อื่น  ไม่มีโอกาสได้คิด
และแสดงความคิดอย่างอิสระ การให้งบ
ประมาณสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยนั้นถูกต้องแล้ว แต่เราก็ยังห่วงอยู่ว่า
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณด้านนี้ไป
จะมีความเข้าใจเรื่องการศึกษาปฐมวัยถูกต้องหรือไม่ ?   

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

You might also like