คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ภาษาเกาหลี มีเกียรติบัตร จากม.สงขลานครินทร์

9805
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ภาษาเกาหลี มีเกียรติบัตร จากม.สงขลานครินทร์
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ภาษาเกาหลี มีเกียรติบัตร จากม.สงขลานครินทร์

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ภาษาเกาหลี มีเกียรติบัตร จากม.สงขลานครินทร์

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และฝึกสร้าง ประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถแปลคำศัพท์และอธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ ภาษาเกาหลีพื้นฐานได้

2. ผู้เรียนใช้คำศัพท์และไวยากรณ์แต่งประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานได้

3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงสื่อทั้งหมด 5 ชั่วโมง 46 นาที

คุณสมบัติของผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี และยังไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี

เกณฑ์การวัดผล

วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนและ การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้ คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ภาษาเกาหลี มีเกียรติบัตร จากม.สงขลานครินทร์ จาก ม.สงขลานครินทร์

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร