Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คาดแบบประเมินสมรรถนะนศ.ครูใช้ทันปี61

Advertisement

เตรียมหาข้อสรุปมาตรฐานที่จะใช้ประเมิน นศ.ครูก่อนจบ “สุภัทร” เผยการประเมินจะไม่ซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยเป็นไปในลักษณะที่วัดทักษะและสมรรถนะกลาง คาดทันใช้กับ นศ.ที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2561

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการวางแผนดำเนินการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 นั้น มีผลให้นักศึกษาที่จบปริญญาตรีสาขาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่รหัส 57 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยอัตโนมัติ แต่ต้องสอบประเมินความสามารถของครูก่อนที่จะรับใบอนุญาต ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้หารือและกำหนดมาตรฐานต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการประเมินนักศึกษา ทั้งนี้ พบว่ามีบางเรื่องที่ซ้ำซ้อนกับที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินไปแล้ว เช่น เรื่องผลงานการสอน ที่จะใช้ผลงานการสอนเดิมที่นักศึกษาเคยดำเนินการมาแล้ว เพราะต้องการที่จะไม่เพิ่มภาระงานให้แก่มหาวิทยาลัยและนักศึกษา แต่ปัญหาคือมาตรฐานการประเมินของมหาวิทยาลัยกับคุรุสภาอาจจะมีความแตกต่างกัน และอาจจะทำให้ผลงานการสอนที่มหาวิทยาลัยพิจารณาผ่านแล้ว แต่คุรุสภาพิจารณาอาจจะไม่ผ่าน ซึ่งก็ต้องมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวใหม่อีกครั้งว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร โดยตนจะนัดประชุมหารืออีกครั้งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้

“เราพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้การประเมินมีความซ้ำซ้อนกับของมหาวิทยาลัย และรูปแบบการประเมินก็จะเป็นไปในลักษณะที่วัดทักษะและสมรรถนะกลาง โดยจะยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แต่ไม่ได้วัดความรู้ เป็นการวัดคุณลักษณะที่ต้องเป็นไปไปตามที่กำหนดไว้ และคาดว่าจะทันใช้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2561 แน่นอน” ประธานคณะอนุฯ ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กล่าว.

ที่มา : ไทยโพสต์ 31 ก.ค. 2560

You might also like