คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!

5385

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!

Advertisement

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีสิ่งดีๆมาฝากคุณครูเช่นเคยค่ะ เป็นรวม  คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น

เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ  แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบท ของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียน  ไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้  สำหรับการจัดการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษ นั้น

สถานศึกษาจะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่กำหนดไว้ และมีความรู้  ความสามารถ  ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของแต่ละมาตรฐานตามที่กำหนดสำหรับแต่ละระดับชั้น  สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียน  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)

ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้กำหนดเองว่าจะต้องสอนคำศัพท์ใดบ้างซึ่งย่อมจะแตกต่าง หลากหลายกันไปไม่มากก็น้อย และเป็นข้อกังวลของครูผู้สอนตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติ  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง พิจารณาจัดทำเอกสาร“คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุผล ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ตัวอย่าง

Advertisement

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!

 

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่>>

ขอขอบคุณที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/