คำสั่งย้าย ผอ.กศน. ทั่วประเทศ  รวม 131 ราย   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม   มีผล  6 ม.ค. 2563

3657

 คำสั่งย้าย ผอ.กศน. ทั่วประเทศ  รวม 131 ราย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม   มีผล  6 ม.ค. 2563

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจ  เกี่ยวกับการโยกย้าย  ผอ.กศน.  มาฝากครับ  โดย เพจ เผยแพร่การลงนาม ของ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับ คือ เลขที่ 2771/2562 และ 2772/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จำนวน 19 ราย และ 112 ราย ดังนี้

คำสั่งย้าย ผอ.กศน. ทั่วประเทศ  รวม 131 ราย   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม   มีผล  6 ม.ค. 2563
คำสั่งย้าย ผอ.กศน. ทั่วประเทศ  รวม 131 ราย   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม   มีผล  6 ม.ค. 2563

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับ
เลขที่ 2771/2562 และ 2772/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จำนวน 19 ราย และ 112 ราย ตามที่ อ.ก.ค.ศ. ได้มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 14/62
เมื่อ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา (ข่าวอีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา) ดังรายละเอียด

 

คำสั่ง ที่ 2771/2562 จำนวน 19 ราย ประกอบด้วย
1.นายบุญทรง จิโนเป็ง ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

2.นายสุรพล วงศ์หวัน ย้ายไปเป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

3.นางมีนา กิติชานนท์ ย้ายไปเป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

4.นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ย้ายไปเป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

5.นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ย้ายไปเป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

6.นางปริญภรณ์ บุตรกิจ ย้ายไปเป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.น.ส.ดนยา แย้มภู่ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

8.นางวิไลลักษณ์ สุขสาย ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่

9.นางวรมน รัตนจีน ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง

10.นางอัชญา แจ่มถาวร ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

11.นายเฉลย โพธิ์เผื่อนน้อย ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

12.นางสมควร วงษ์แก้ว ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

13.นางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

14.นายสัจจา จันทรวิเชียร ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

15.นายมาโนช ชลารักษ์ ย้ายไปเป็น ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว (ศฝช.สระแก้ว)

16.นายวิชาญชัย แสบงบาล ย้ายไปเป็น ผอ.ศฝช.สุรินทร์

17.น.ส.ฐปนา อินทร์มา ย้ายไปเป็น ผอ.ศฝช.อุตรดิตถ์

18.นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ย้ายไปเป็น ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

19. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ย้ายไปเป็น ผอ.สถาบันฯ สิรินธร

 

คำสั่ง ที่ 2772/2562 จำนวน 112 ราย ประกอบด้วย
1.น.ส.กรรณิการณ์ อินทราย ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.เขตจตุจักร กทม.

2.นายฐปนรรฆ์ ชุติชัยวิวัฒน์กุล ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.เขตคลองเตย กทม.

3.น.ส.ปาณิศา จิตต์ประเสริฐ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.เขตบางซื่อ กทม.

4.นางนิพาดา อุปัชฌาย์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอประทาย จ.นครราชสีมา

5.นางนฤมล องอาจ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอโนนแดง จ.นครราชสีมา

6.นางบุศรา อารีชาติ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

7.น.ส.นภาภัค รุ่งช่วง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.เขตบางแค กทม.

8.น.ส.บุศรา แพทย์รัตน์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.เขตบางพลัด กทม.

9.นายอนุรักษ์ แหวนเงิน ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.เขตหนองจอก กทม.

10.นายยงยุทธ์ ไกรมุ่ย ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอคลองท่อม จ.กระบี่

11.นายเทพพร มูลเหลา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

12.นางนัยน์ปพร วงษาทองอนันต์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอกู่แก้ว จ.อุดรธานี

13.นางวรรณภา ศรีกำพี้ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

14.นายประชาคม ภูแล่นคู่ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์

15.นางเพชรรัตน์ แก้วเหล่ายูง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม

16.น.ส.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

17.นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น

18.นายเสรี วิเศษดี ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์

19.นายทีระ นามสุโพธิ์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น

20.น.ส.ประภาศิริ สมวงศ์ษา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น

 

21.น.ส.ธนสรณ์ ธุนันทา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอสระใคร จ.หนองคาย

22.นางหทัยกาญจน์ สร้อยงาม ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น

23.นางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

24.พ.อ.ท.พงศธร สนธิเส็ง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น

25.น.ส.นุรัต วรกฎ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น

26.น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

27.น.ส.ยุพา จุลแฉ่ง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

28.นางชลีพร กรุดทอง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ

29.นางพนิดา พลธรรม ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ

30.นางลัทธพรรณ ตุงชีพ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

31.นางดารณี คณาเขว้า ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ

32.นางนวพร สุ่ยวงศ์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

33.นายประเสริฐ ประโพศรี ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

34.นางสุนันท์ นาหลวง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่

35.น.ส.วาสนา ทานะโป่ง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

36.นางเยาวลักษณ์ โพลค์เมอร์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

37.นางจิดาภา บัวทอง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอดอนตูม จ.นครปฐม

38.นายพิฆเนศ ธนะนู ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอนาหว้า จ.นครพนม

39.นางกิ่งดาว นิตยไพบูลย์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอจักราช จ.นคราราชสีมา

40.นางสุมาลี วัชระมโนกานต์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา

 

41.นางจีระภา วัฒนกสิการ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา

42.นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอห้วงแถลง จ.นครราชสีมา

43.นายพัณณ์เดชน์ วิเชียรสกุลนา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

44.นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

45.นายเชิดชัย กลึงพุดซา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

46.นายชาญ อยู่เกาะ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา

47.น.ส.รัศมี ศรีภิบาล ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

48.นายจำเนียร นาคงาม ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

49.นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

50.นายปราโมทย์ มงคลอิทธิเวช ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

51.นายไพศาล สุขรัตน์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

52.ว่าที่ ร.ท.ประวิตร จินตประสาท ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส

53.น.ส.พีรภาว์ ทองแดง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

54.น.ส.รอฮานี อาแวกาจิ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส

55.นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

56.นางนูรไอนี ติสมานิ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส

57.นายสมอาจ ธรรมสา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์

58.นายศิริชาต คุ้มสุวรรณ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

59.นายวัชรินทร์ เขียวอ่อน ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

60.นายบุญหลั่น นานรัมย์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

 

61.นางมัณฑกานต์ เสมียนรัมย์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์

62.นายนิติเทพ ชูอิฐจีน ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

63.นายบุญเลี้ยง บุหงาในเมือง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

64.นายสุพจน์ แน่ประโคน ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม

65.น.ส.ณัฏฐณิชา อินทรโสภา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์

66.นางพิมพ์ทอง สีหวงษ์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์

67.นายวีรยุทธ์ แสงสิริวัฒน์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

68.นางจารุณี แก้วประภา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา

69.นางทัศนีย์ รุดคง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง

70.น.ส.สุรีย์ จันทร์ปรุง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี

71.นายวรวุฒิ หุนมาตรา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

72.นางมณียา ถมปัต ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี

73.นายสุรชัย จันทร์แดง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

74.น.ส.อัจฉรา พรมตาใกล้ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม

75.นางประภาดา อินทยศ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร

76.นายประมวล ดอนอามาต ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร

77.นายเจริญ แสนวิเศษ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร

78.นายชวนชัย วิเวก ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร

79.นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเบตง จ.ยะลา

80.นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

 

81.นางธันยพร สิทธิราช ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

82.นางเจียรนัย มะลาดวง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

83.นายสุริศักดิ์ มงคลชู ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

84.น.ส.เพ็ญแก้ว ดงโย ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

85.นางปิยะนุช กุณวงษ์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอวังสะพุง จ.เลย

86.นางพิชามญชุ์ ลำมะนา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเอราวัณ จ.เลย

87.นางปิติคลอ จักขุพันธ์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

88.นายวีระพันธ์ อินทรพันธุ์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอวังหิน จ.ศรีสะเกษ

89.นายเทวัญ จันทเขต ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

90.นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

91.นายมรกต กันหนองผือ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอละงู จ.สตูล

92.นายอาดำ ลิงาลาห์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล

93.นางบุญธิดา จิตต์ภักดี ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

94.น.ส.จุฑาทิพย์ มหานาม ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

95.นางอาภรณ์ เลิศกิจคุณานนท์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

96.นางนงนุช ไทยภักดี ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

97.นายสรรชัย อดิการกุล ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี

98.นายกิตติภพ อ่วมมั่น ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี

99.นางภารดี กิ่งแก้ว ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

100.นางวานีพร สงวนศัพท์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

101.นางมุตตา กาญจนอักษร ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

102.น.ส.กฤตวรรณ สรรพอาษา ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย

103.นายนันทวัฒน์ ภูดอกไม้ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี

104.น.ส.กุหลาบ อ่อนระทวย ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

105.นางปุณนภา เชิดเพชรรัตน์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

106.นางพวงเพชร ชมมี ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี

107.นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ย้ายไปเป็น ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง (ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง)

108.นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ย้ายไปเป็น ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

109.นางสุรางรัตน์ พ่วงพี ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

110.นางยุวดี แจ้งกร ย้ายไปเป็น ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

111.น.ส.มาลิตา หลีหยัน ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง

112.น.ส.ชฎาพร ขันติวรพันธ์ ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอสอง จ.แพร่

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

ขอขอบคุณที่มาและอ่านข่าวนี้ต่อที่