คืนครูสู่ห้องเรียน “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” จี้ปลดภาระเกินความจำเป็น !!! คืนครูสู่ห้องเรียน

1897
คืนครูสู่ห้องเรียน “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” จี้ปลดภาระเกินความจำเป็น !!! คืนครูสู่ห้องเรียน
คืนครูสู่ห้องเรียน “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” จี้ปลดภาระเกินความจำเป็น !!! คืนครูสู่ห้องเรียน

คืนครูสู่ห้องเรียน “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” จี้ปลดภาระเกินความจำเป็น !!! คืนครูสู่ห้องเรียน

“ประวิต” จี้ปลดภาระเกินความจำเป็น !!! คืนครูสู่ห้องเรียน

คืนครูสู่ห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปิดเผยว่า อุปสรรคของการผลิตและพัฒนาครูในปัจจุบันเป็นผลที่เกิดจากวิกฤตสองระลอก คือ การปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้ครูต้องปรับตัวและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ขณะเดียวกันเด็กยุคนี้ก็เติบโตมากับโลกเสมือนจริง ไม่ได้ออกมาเผชิญโลกกว้างเท่าที่ควรจะเป็น

คืนครูสู่ห้องเรียน เมื่อครูต้องปรับตัวด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ จึงต้องมีการทบทวนการฝึกหัดครูใหม่ ส่งผลไปถึงเรื่องหลักสูตรและการประเมิน จากเดิมที่ผลิตครูเพื่อสอนในห้องเรียนมาเป็นการสอนรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเชิงระบบ คือ ความต้องการครูและการผลิตครูในแต่ละปีมีจำนวนที่ไม่สมดุลกัน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งหาแก้ปัญหา

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ:เปิดเทอม 2565 ศธ.เน้นจัดการเรียนการสอน on-site

คืนครูสู่ห้องเรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า นโยบายที่เป็นคานงัดสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 1.การจัดสรรอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยการวัดจากทั้งมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ คำนวณเกณฑ์การจัดสรรจากจำนวนเด็กนักเรียน จำนวนครูที่เกษียณในแต่ละปี รวมถึงอัตราส่วนของครูต่อเด็กในแต่ละโรงเรียน 2.การออกหลักเกณฑ์การประเมินครูใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาระด้านเอกสารการประเมิน และ 3.การออกหลักเกณฑ์สำหรับสายสนับสนุนครู ที่กำหนดให้ทุกโรงเรียนจะต้องมี เพื่อเป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยลดภาระนอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน เช่น งานธุรการ เพื่อให้ครูได้มีเวลาจดจ่อกับการสอนและการดูแลเด็ก ๆ ในห้องเรียนมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เราได้ออกแบบกรอบนโยบายไว้และเตรียมส่งต่อให้หน่วยปฏิบัติได้ดำเนินงานต่อไป

คืนครูสู่ห้องเรียน “แม้เราจะพบว่ามีครูกลุ่มที่มีทักษะในการเรียนรู้สูง พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน แต่กฎเกณฑ์เก่าๆ ยังเป็นสิ่งที่ปิดกั้นและเหนี่ยวรั้งครูเอาไว้ เป็นโจทย์ที่เราต้องช่วยกันปลดออก ทั้งการลดภาระที่เกินจำเป็นเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน การปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ยืดหยุ่นในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ครูมีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้น รวมถึงหน่วยปฏิบัติต้องมีผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจและมีความรู้ความเชี่ยวชาญกับเรื่องที่กำลังดำเนินงาน เพื่อส่งต่อแรงขับเคลื่อนและสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทั้งครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่อาจเกิดความกังวลจากการปรับตัวสู่ ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้” รศ.ดร.ประวิต กล่าว.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล คืนครูสู่ห้องเรียน “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” จี้ปลดภาระเกินความจำเป็น !!! คืนครูสู่ห้องเรียน จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู