Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูควรอ่าน!! การบริหารวงเงิน เลื่อน เงินเดือน ครู

Advertisement

เมื่อเร็วๆนี้ สพฐ.ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ (เพิ่มเติม) โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน โดยจะขอยกตัวอย่างในข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

คำถามข้อที่ 10

Advertisement

เรื่องวงเงินเลื่อนเงินเดือนในแนวปฏิบัติข้อ 8.2 บอกแยกวงเงินเป็น 2 กลุ่ม คือ

Advertisement

กลุ่ม 1 รอง ผอ.ร.ร. และข้าราชการสายงานการสอน

แต่ในวรรคท้ายข้อ 8.2 กำหนดให้เลื่อนภายในวงเงินของแต่ละตำแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งใดเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ตำแหน่งอื่น

หมายความว่า ภายในกลุ่ม 1 ต้องแยกวงเงินพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. กับ ครูผู้สอนออกจากกันหรือไม่ หรือพิจารณารวมในกลุ่ม 1

คำตอบ

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2, คศ.3 ให้แยกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

(1) รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน

(2) รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์,
ผอ.สถานศึกษา

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – คศ.5 ให้แยกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

(1) รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน

(2) รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์,
ผอ.สถานศึกษา

ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวงเงินของแต่ละตำแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งใดมีเหลือจึงเกลี่ยไปให้ตำแหน่งอื่นได้ หมายความว่า ภายในกลุ่มที่ 1 (1)

ต้องแยกวงเงินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอนออกจากกัน

คำถามข้อที่ 15

กรณีการใช้วงเงินวิธีการดังต่อไปนี้ ถูกต้องหรือไม่

การแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม 1 (ข้อ 8.1.1) รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3

กลุ่ม 1 (ข้อ 8.2.1)

– ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.

– ตำแหน่ง สายงานการสอน

กลุ่ม 2 (ข้อ 8.2.2)

– ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. / เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

– ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.

กลุ่ม 2 (ข้อ 8.1.2) รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5

กลุ่ม 1 (ข้อ 8.2.1)

– ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.

– ตำแหน่ง สายงานการสอน

กลุ่ม 2 (ข้อ 8.2.2)

– ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. / เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

– ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.

ตัวอย่าง โรงเรียน ก

1) ใช้วงเงินภายใน กลุ่ม 1 (ข้อ 8.1.1) รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 ในแต่ละตำแหน่งก่อน (ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. / สายงานการสอน) เมื่อเงินคงเหลือแต่ละตำแหน่งก็นำมาใช้ภายในกลุ่มนี้

2) ใช้วงเงินภายใน กลุ่ม 2 (ข้อ 8.1.2) รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 ในแต่ละตำแหน่งก่อน (ตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. / สายงานการสอน) เมื่อเงินคงเหลือแต่ละตำแหน่งก็นำมาใช้ภายในกลุ่มนี้

3) นำเงินคงเหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้อีกครั้ง คงเหลือเท่าไร ส่งคืนเขตพื้นที่การศึกษา

คำตอบ

ถูกต้องแล้ว

เปิดอ่านทั้งหมดคลิกที่นี่

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like