Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูควรอ่าน!! ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน ครู แบบร้อยละ

Advertisement

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สพฐ.ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในหนังสือฉบับนี้ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อคำถามถามและคำตอบ เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

คําถามเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ

Advertisement

ข้อ ๑ เรื่องปฏิทินงานเงินเดือน กับ ปฏิทินงานจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง การแจ้งให้เขตปฏิบัติ รบกวน ของใหม่ที่กําลังจะกําหนดมาให้สอดคล้องในวันเวลาด้วย (ตอนนี้ของงานจ่ายตรงประจําปีออกมาแล้ว)
ปฏิทินของงานเงินเดือน ขอความกรุณากําหนดเผื่อเวลาให้โรงเรียนและเขตพื้นที่ได้มีเวลา ตรวจสอบตรวจทาน รวมถึงมีเวลานัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นจะต้องมีในแนวปฏิบัติให้ด้วย เพราะอย่างไร เงินเดือนเลื่อน ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในสิ้นเดือนเมษายนตามปฏิทิน จ่ายตรงอยู่แล้ว

คําตอบ สพฐ. จะปรับปฏิทินการดําเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันกับระบบจ่ายตรงตามที่เสนอ

ข้อ ๒ ในการบริหารวงเงิน สมมุติว่า มีการประชุม กศจ.ผ่านไปแล้ว คําสั่งเลื่อนเงินเดือนออกแล้ว ตรวจสอบพบความผิดพลาด คลาดเคลื่อนข้อมูลของโรงเรียนหนึ่ง หากจะมีการขอทบทวน จะมีแนวทางใด ที่จะไม่ให้กระทบทั้งเขต (ขอทบทวนเป็นเฉพาะรายโรง)

คําตอบ หากมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนคลาดเคลื่อนเฉพาะโรงเรียนหนึ่ง สมควรแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน เฉพาะส่วนของโรงเรียนที่มีปัญหาเท่านั้น

ข้อ ๓. เพื่อการออกคําสั่งให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเป็นไปในแนวเดียวกัน ขอความกรุณา สพฐ. จัดทําตัวอย่างให้เขตพื้นที่ปฏิบัติ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

คําตอบ สพฐ. เคยส่งตัวอย่างคําสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๐๔/ว ๑๘๐๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ สพท. สามารถนํามาปรับใช้โดยอนุโลมได้ทันที

ข้อ ๔ กรณีเลื่อนและแต่งตั้งให้มีตําแหน่งและวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา เช่น ครูผู้ช่วย เป็น ครู/ครู คศ.๑ เป็นครู คศ.๒ การให้ได้รับเงินเดือนจะปฏิบัติอย่างไร / สพฐ. และ ก.ค.ศ. จะมีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เขตพื้นที่ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่ / คําถามนี้ยังไม่มี คําตอบ.. ขอคําตอบที่ชัดเจนค่ะ เพราะขณะนี้ยังสงสัยกันอยู่มากว่า จะเป็นขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าหรือเท่าเดิม รอคําตอบเช่นกันค่ะ กําลังจะมีคําสั่งอีกเยอะ….ขอบคุณค่ะ

คําตอบ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทําให้บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นระบบขั้นเงินเดือนถูกยกเลิกด้วย ดังนั้น การสั่งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้น จึงต้องสั่งให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมแต่เปลี่ยนวิทยฐานะเท่านั้น เช่น ครู คศ.๑ รับเงินเดือนอัตรา ๒๔,๒๕๐ บาท เป็น ครู คศ.๒ รับเงินเดือนเท่าเดิม

Advertisement

ข้อ ๕ กรณีได้รับวิทยฐานะสูงกว่าเดิมก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นแบบแท่ง แล้วมา แก้ไขเป็นร้อยละ (คําสั่งออกหลังเลื่อน ๑ เมษายน ๒๕๖๒) จะไปแก้ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนอย่างไร เพราะ ในระบบจ่ายตรงเขาต้องปรับให้เลื่อนเป็นร้อยละ เลื่อนเงินเดือนครูเป็นร้อยละเหมือน ๓๘ ค. (๒) เราต้อง มาปรับแก้ร้อยละในระบบจ่ายตรงเป็นรายคน จํานวนครูเป็นพันคนเกือบทุกเขต ขอเวลาให้พวกเราได้ทําแบบ อย่าเร่งรีบด้วยค่ะ

คําตอบ กรมบัญชีกลางจะปรับปรุงระบบจ่ายตรงให้สอดคล้องกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ สําหรับเจ้าหน้าที่ใน สพท. คงต้องระดมทรัพยากรบุคคลแก้ไขข้อมูลเงินเดือนในระบบจ่ายตรงให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนตรงตามกําหนดเวลา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างครับ

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like